Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 253294omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning, activiteit kap, Schuurmansweg 22, 7431BT Diepenveen(Z2021-00007675)

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het volgende project:

Schuurmansweg 22, 7431BT Diepenveen–voor het kappen van 2 essen. 3 berken, 2 lariksen en 6 coniferen, verzonden op 21 juli 2021.

Inzage en het maken van bezwaar is mogelijk binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit. Inzage is mogelijk tijdens kantooruren bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1 te Deventer. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van Publiekscontacten. Raadpleeg hiervoor www.deventer.nl/contact.

Tegen een besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de burgemeester en wethouders, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Het is ook mogelijk om online een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan via www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/bezwaarschrift-indienen. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Indien tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle) op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.