Gemeenteblad van Nederweert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertGemeenteblad 2021, 253270verkeersbesluit of -mededelingGemeente Nederweert - verkeersbesluit - tijdelijke verkeersmaatregelen - diverse locaties, Nederweert

Burgemeester en wethouders van Nederweert;

overwegende dat jaarlijks in het weekend, waarin de laatste zondag in augustus valt, Nederweert kermis is en dat hiervoor tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn;

dat in 2021 de kermis wordt gehouden van vrijdag 27 augustus tot en met dinsdag 31 augustus 2021 als de dan geldende coronamaatregelen dit toelaten;

dat in 2021 op het Rochusplein ook kermisattracties worden geplaatst;

dat voor het opbouwen van attracties en voor een goede doorstroming en veiligheid van het verkeer noodzake­lijk is tijdelijke verkeersmaatregelen in te stellen;

dat de betreffende weggedeelten/wegen in beheer zijn bij de gemeente Neder­weert;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

gezien dat de gemeente Nederweert, in deze vertegenwoordigd door de medewerk(st)er van team Samenleving Fysiek van de afdeling Dienstverlening, daartoe gemachtigd overeenkomstig het bepaalde in:

 • -

  het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Nederweert 2016 van 4 oktober 2016,

 • -

  het ondermandaatbesluit van afdelingshoofd aan teamleider Samenleving van 7 januari 2020,

 • -

  het ondermandaatbesluit van teamleider Samenleving aan medewerker van 18 oktober 2017

tot volledige mandatering voor instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor de gemeente Nederweert; hierna te noemen ”de gemeente”;

b e s l u i t e n :

de datum voor Nederweert kermis vast te stellen van vrijdag 27 augustus t/m dinsdag 31 augustus 2021 en dat doorgang van de kermis kan plaatsvinden onder voorbehoud en volgens de dan geldende coronamaatregelen;

de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen in te stellen:

v an woensdag 25 augustus 2021 om 14.00 uur tot woensdag 1 september 2021 om 12.00 uur:

afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers:

 • Raadhuisplein;

 • Weg Raadhuisplein;

 • Geenestraat, wegvak Loverstraat – Brugstraat; (de Geenestraat wordt t.h.v. de hoek met de  Loverstraat afgesloten met een fysieke afsluiting);

 • Lindenstraat tussen Acaciastraat en Geenestraat;

 • Brugstraat, wegvak Geenestraat tot de Lambertusstraat;

 • Kerkstraat, wegvak Brugstraat – Burg. Hobusstraat (tot doorgang naar Jumbo);

 • Rochusplein;

 • Weg Rochusplein t.h.v. huisnummers 2 t/m 4A;

 • Het wegvak ter hoogte van café De Schans;

eenrichtingverkeer gedeelte Brugstraat: bij het verlaten van de parkeerplaats bij Jumbo richting Brugstraat wordt tijdelijk eenrichtingverkeer toegestaan tussen uitgang Jumbo en St. Lambertusstraat;

verbod voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen om elkaar onderling in te halen:

 • Loverstraat, gedeelte van het wegvak Azaleastraat - Paulus Holtenstraat;

 • Lindenstraat, gedeelte van het wegvak Populierenstraat – Eikenstraat;

invoeren van maximumsnelheid van 30 km/per uur:

 • Loverstraat, gedeelte van het wegvak Azaleastraat - Paulus Holtenstraat;

 • Lindenstraat, gedeelte van het wegvak Populierenstraat – Eikenstraat;

twee zijdig parkeerverbod:

 • Paulus Holtenstraat, wegvak Loverstraat – Florastraat;

Enkel en/of dubbelzijdig parkeerverbod:

 • Wisselende zijden van de Acaciastraat (zie detailtekening 2);

opheffen van eenrichtingverkeer door middel van het afplakken van de borden van de volgende wegen:

 • Burg. Hobusstraat, wegvak nabij Schilder Poell;

 • Lindanusstraat;

 • Paulus Holtenstraat, wegvak Burg. Hobusstraat – Kerkstraat;

 • Lambertushof, wegvak Schoolstraat – Kerkstraat;

De bus wordt vanaf woensdag 25 augustus omgeleid.

Bij brug 15 worden twee verkeersregelaars ingezet op kermiszaterdag en -zondag. Overige kermisdagen indien nodig.

Nederweert, 20 juli 2021.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

A. Zegveld-Jacobs

Medewerkster team Samenleving Fysiek

afdeling Dienstverlening

Rechtsbeschermingsmogelijkheden:

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 30 juli t/m 9 september 2021, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift moet worden ingediend via het formulier op http://www.nederweert.nl. Op de website van de gemeente Nederweert leest u hierover meer. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op vermelde site voor de precieze voorwaarden. Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met de heer W. Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.

Bekendmaking besluit: 29 juli 2019