Publicatie vastgesteld wijzigingsplan Gaardsebaan 4 te Zundert

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan ¨Gaardsebaan 4 te Zundert¨ ter inzage worden gelegd.

 

Het wijzigingsplan betreft een bestemmingswijziging naar Wonen op de locatie Gaardsebaan 4 in Zundert.

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit liggen van 29 juli tot en met 8 september 2021 ter inzage op het gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken. Tel.nr. 076-599 5600

De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres)

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld. Ook kan degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend beroep instellen. Een beroepschrift moet binnen de termijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

Naar boven