Subsidieregeling noodsteun (kleine) lokale commerciële sport- en beweegaanbieders vanwege COVID-19 gemeente Eindhoven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het in zijn vergadering van 20 juli 2021 heeft besloten:

gelet op het bepaalde in de ASV Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet

vast te stellen de navolgende:

 

 

 

Subsidieregeling noodsteun (kleine) lokale commerciële sport- en beweegaanbieders vanwege COVID-19 gemeente Eindhoven

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

 • 1.

  Op deze subsidieregeling zijn de definities uit artikel 1 van de ASV Eindhoven van toepassing.

 • 2.

  In aanvulling op hetgeen is bepaald in het eerste lid, wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

  • a.

   accommodatiekosten: huur- of erfpachtverplichtingen die direct betrekking hebben op de sportaccommodatie(s) in het gebruik van de sport-/beweegaanbieder, niet zijnde kosten voor gas, water en elektra;

  • b.

   periodes van verplichte sluiting: dagen waarop gebruik van de sportaccommodatie volledig verboden was op grond van de van overheidswege opgelegde maatregelen in verband met COVID-19;

  • c.

   sport-/beweegaanbieder: aanbieder van sport-/beweegactiviteiten in en voor inwoners van de gemeente Eindhoven, die geregistreerd staat in het Handelsregister in de Kamer van Koophandel, met een SBI-code die begint met 85.51, 85.521 of met 93.1;

  • d.

   sport- en beweegvisie: door de Eindhovense gemeenteraad vastgestelde sport- en beweegvisie 2021-2025 ‘Heel Eindhoven beweegt!’;

  • e.

   sportaccommodatie: accommodatie in gebruik voor sport-/beweegactiviteiten;

  • f.

   TOGS: Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19;

  • g.

   TVL: Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19.

 

Artikel 2 Doel

 

Met deze subsidieregeling wordt beoogd om de sportinfrastructuur en het sport- en beweegaanbod in Eindhoven overeind te houden, door noodsteun te bieden aan sport-/beweegaanbieders, die vanwege de COVID-19-crisis in zwaar weer terecht zijn gekomen, waardoor zij hun accommodatiekosten niet meer (volledig) kunnen dragen.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten, subsidiabele kosten en hoogte van de subsidie

 

 • 1.

  Een eenmalige subsidie kan worden verleend als tegemoetkoming in de accommodatiekosten over de periodes van verplichte sluiting van de accommodatie(s) tussen 15 maart 2020 en 1 juli 2021.

 • 2.

  Als subsidiabele kosten komen in aanmerking: reeds betaalde of nog te betalen accommodatiekosten over de periodes van verplichte sluiting van de accommodatie(s) tussen 15 maart 2020 en 1 juli 2021.

 • 3.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale accommodatiekosten over de periodes van verplichte sluiting van de accommodatie(s) tussen 15 maart 2020 en 1 juli 2021, minus de tegemoetkoming in vaste lasten die verkregen is op grond van andere COVID-19-steunregelingen (TOGS of TVL).

 • 4.

  De subsidie bedraagt maximaal € 15.000 per sport-/beweegaanbieder.

 

Artikel 4 Subsidieaanvragers

 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sport-/beweegaanbieders, die:

 • a.

  met hun aanbod in Eindhoven een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities uit de sport- en beweegvisie, in het bijzonder een divers sport- en beweegaanbod in de stad; en

 • b.

  niet vallen onder de definitie van een amateursportorganisatie, die is opgenomen in de landelijke Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties; en

 • c.

  gebruik maken van één of meerdere sportaccommodaties in Eindhoven, waarbij geen sprake is van verhuur of erfpachtverlening door de gemeente Eindhoven.

 

Artikel 5 Subsidievereisten

 

Om in aanmerking te komen voor subsidie, is vereist dat:

 • a.

  door de van overheidswege vanaf 15 maart 2020 opgelegde maatregelen in verband met COVID-19, de aanvrager geconfronteerd is geweest met één of meerdere periodes van verplichte sluiting, waardoor de hoofdactiviteit gedurende deze periodes niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kon worden, met als gevolg dat de aanvrager in de financiële problemen is gekomen; en

 • b.

  de aanvrager aantoonbare acties heeft ondernomen om de gevolgen in verband met de COVID-19-crisis zelf op te vangen, uitgaven zo veel mogelijk te beperken en de inkomsten op peil te houden.

 

Artikel 6 Subsidieweigering

 

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager, blijkend uit de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (statutaire naam), onderdeel uitmaakt van een landelijke of internationale keten (met meer dan 5 vestigingen);

 • b.

  de aanvrager geregistreerd staat in het Handelsregister in de Kamer van Koophandel, met een SBI-code voor de hoofdactiviteit die is gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.4 en 93.19.5);

 • c.

  het aangevraagde subsidiebedrag niet in verhouding staat tot hoogte van de vaste accommodatiekosten; dat is het geval als deze jaarlijks meer dan € 75.000 bedragen;

 • d.

  geen beroep is gedaan op andere COVID-19-steunregelingen vanuit de overheid, gericht op een tegemoetkoming in de subsidiabele kosten (TOGS of TVL), terwijl de aanvrager wel in aanmerking had kunnen komen voor een tegemoetkoming op grond van deze regelingen;

 • e.

  geen beroep is gedaan op de verhuurder of erfpachtverlener om mee te werken aan het verlenen van (gedeeltelijke) kwijtschelding.

 

Artikel 7 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt door het college vastgesteld op € 116.000.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen te honoreren, worden alle te verlenen subsidies verlaagd met een gelijk percentage totdat het subsidieplafond toereikend is.

 

Artikel 8 Subsidieaanvraag

 

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6, tweede en derde lid, van de ASV Eindhoven, levert de aanvrager, naast het bepaalde in artikel 4:2 van de Awb, de volgende gegevens aan:

  • a.

   een afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   bankgegevens waaruit blijkt tenaamstelling en het rekeningnummer, aan de hand van een recent bankafschrift;

  • c.

   een specificatie van de vaste accommodatiekosten en bewijsstukken waaruit het maandelijkse of periodieke door de aanvrager te betalen bedrag aan accommodatiekosten blijkt;

  • d.

   een specificatie van aanspraken op andere COVID-19-steunregelingen vanuit de overheid, gericht op een tegemoetkoming in de subsidiabele kosten (TOGS of TVL);

  • e.

   documenten waaruit blijkt dat de aanvrager de verhuurder of erfpachtverlener gevraagd heeft om kwijtschelding van (een gedeelte van) de accommodatiekosten over de periode(s) van verplichte sluiting en wat het resultaat van dit verzoek is geweest;

  • f.

   een toelichting op de acties die de aanvrager zelf al heeft ondernomen om de gevolgen van de COVID-19-crisis het hoofd te bieden;

  • g.

   een uiteenzetting waaruit blijkt dat de beschikbare andere COVID-19-steunregelingen vanuit de overheid, eventuele (gedeeltelijke) kwijtschelding van de accommodatiekosten door de verhuurder of erfpachtverlener en het eigen vermogen ontoereikend zijn om in de accommodatiekosten te voorzien;

  • h.

   een uiteenzetting waaruit blijkt op welke manier(en) de aanvrager onder normale omstandigheden bijdraagt aan de ambities uit de sport- en beweegvisie.

 • 2.

  Het college stelt een formulier vast aan de hand waarvan de aanvraag wordt gedaan.

 

Artikel 9 Aanvraagtermijn

 

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de ASV Eindhoven, kan een subsidieaanvraag worden ingediend vanaf het moment van inwerkingtreding tot en met uiterlijk 30 september 2021.

 

Artikel 10 Beslistermijn

 

In afwijking van het bepaalde in artikel 8, tweede lid, van de ASV Eindhoven, beslist het college binnen 4 weken na sluiting van de aanvraagtermijn. Deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste 4 weken worden verdaagd.

 

Artikel 11 Betaling en vaststelling subsidie

 

 • 1.

  Op grond van artikel 18, derde lid, van de ASV Eindhoven, worden op basis van deze subsidieregeling verstrekte subsidies van meer dan € 5.000 tot en met € 15.000 direct ambtshalve vastgesteld en in één keer betaalbaar gesteld.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid kan het college steekproefsgewijs om financiële verantwoording vragen.

 • 3.

  Indien uit de steekproef blijkt dat de verstrekte subsidie ten onrechte is verleend, vordert het college de subsidie terug.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

 

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2021.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling noodsteun (kleine) lokale commerciële sport- en beweegaanbieders vanwege COVID-19 gemeente Eindhoven.

 

 

Eindhoven, 20 juli 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

 

,burgemeester

 

,secretaris

 

Naar boven