Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 251476omgevingsvergunningRobert Stolzhof 33A en 33B VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

 

Robert Stolzhof 33A en 33B (voorheen perceel achter Lageweg 11 te Blokker).

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (NL.IMRO.0405.UAPRStozhof33AenB-va01) hebben verleend aan het realiseren van een twee onder een kap woningen op het perceel Robert Stolzhof 33a en 33b (voorheen perceel achter Lageweg 11 te Blokker).

 

Terinzageligging

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken, waaronder de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, liggen vanaf 30 juli tot en met 9 september 2021 voor een ieder ter inzage bij het Loket Bouwen, Wonen, en Ondernemen in het stadhuis, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. Ook zijn ze te raadplegen op de website van de gemeente (www.hoorn.nl) en op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl).

 

Beroepsmogelijkheid

Gedurende de periode van terinzageligging kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het ondertekende beroepschrift bevat: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.

 

Verzoek om voorlopige voorziening

Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Opgemerkt wordt dat een beroepsschrift en/of verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan worden ingediend. Hiervoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.