Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 25033VerordeningenNoodverordening van de burgemeester van de gemeente Stein houdende voorschriften ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde en veiligheid

De burgemeester van de gemeente Stein, gelet op artikel 176 van de Gemeentewet, overwegende dat:

  • het in verband met de gebeurtenissen in de gemeente Stein op 23 januari gewenst is maatregelen te treffen ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar;

  • het noodzakelijk en wenselijk is om de openbare orde zo spoedig mogelijk te herstellen en de leefbaarheid en veiligheid in gemeente Stein te herstellen;

  • er in de gemeente Stein sprake was van ernstige wanordelijkheden en de openbare orde hierdoor wordt verstoord en bedreigd;

  • er schade werd toegebracht aan; voorwerpen in de publieke ruimte

  • deze omstandigheid niet met reguliere of specifieke bevoegdheden of voorschriften kan worden ondervangen;

 

besluit de volgende noodverordening vast te stellen:

Artikel 1 Aangewezen gebied

Deze verordening is van toepassing op het gehele gebied binnen de gemeente Stein, zoals nader aangegeven op de kaart in bijlage 1.

Artikel 2 Vuurwerkverbod en brandstofverbod

Het is verboden om vuurwerk en brandstof voor handen te hebben op een publiek toegankelijke plaats. Onder vuurwerk wordt onder meer consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, lid 1, Vuurwerkbesluit verstaan. Onder brandstof wordt onder meer (was) benzine, ethanol en petroleum verstaan.

Artikel 3 Gebiedsverbod

Het is eenieder die zich door voertuig(en), kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen of gedraging(en) manifesteert als (potentiële) deelnemer aan groepsactiviteiten met de kennelijke bedoeling om de openbare orde te verstoren, verboden op een openbare plaats in de gemeente Stein zoals weergegeven op de kaart (bijlage 1) aanwezig te zijn.

Artikel 4 Verbod op objecten die als wapen kunnen worden gebruikt

Het is verboden om in het aangewezen gebied zonder redelijk doel een object bij zich te hebben dat gebruikt zou kunnen worden als wapen. Hieronder wordt onder meer verstaan: vuurwerk al dan niet bewerkt of samengesteld, molotovcocktails, glaswerk, straatstenen, stokken en kettingen.

Artikel 5 Preventief fouilleren

Indien er sprake is van een redelijk vermoeden van het bij zich dragen in bijvoorbeeld (rug)tassen, in kleding of andere vervoermiddelen van verboden objecten zoals bedoeld in artikel 4 van deze verordening, dient een ieder toe te staan en mee te werken aan het op last of vordering van de politie fouilleren en het tonen van de bij zich dragende of hebbende voorwerpen.

Artikel 6 Verbod op gezichtsbedekkende kleding

Het is verboden om in het aangewezen gebied op een publiek toegankelijke plaats, met uitzondering van een mondmasker, kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt, dan wel onherkenbaar maakt.

Artikel 7 Gelding

Deze verordening geldt tot en met 1 februari 2021.

Artikel 8 Aanwijzingen

Een ieder is verplicht op aanwijzing van een ambtenaar van politie zich terstond op de door de ambtenaar aangegeven wijze en in de door de ambtenaar aangegeven richting te begeven, dan wel zich uit het aangewezen gebied te verwijderen.

Artikel 9 Straf

Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 4.350,-).

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Stein en treedt per direct in werking. Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Stein 2021.

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Stein op 24 januari 2021 te Stein.

 

Stein, 24-1-2021

Burgemeester van Stein

 

Mw. M.F.H. Leurs-Mordang

 

*Deze verordening is raadpleegbaar via wetten.nl en op de website van de gemeente Stein. Deze verordening wordt ingevolge artikel 176, lid 2 van de Gemeentewet terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de commissaris van de koning en van de hoofdofficier van justitie.

Bijlage 1: Aangewezen gebied noodverordening