Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 250251ruimtelijk plan of omgevingsdocumentVASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “ERFGOED STEIN"

Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 22 juli 2021 het bestemmingsplan “Erfgoed Stein” heeft vastgesteld.

Periode van ter inzage legging

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf woensdag 4 augustus tot en met dinsdag 14 september 2021 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Diens­tverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein (gedurende kantoor­uren). Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt daar zoeken op naam (Erfgoed Stein) of op identificatie­nummer van het plan:

NL.IMRO.0971.BPerfgoed-0003

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld door belanghebbenden en een ieder die een zienswijze op het ontwerp- bestemmingsplan heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn, naast een beroepschrift, ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit waarop het verzoek betrekking heeft treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen (tel. nr. 046-4359233)

Stein, juli 2021

M.F.H. Leurs-Mordang

Burgemeester

J.P.J. Sanders

Secretaris