Gemeenteblad van Someren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenGemeenteblad 2021, 248411algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening Reductie Energieverbruik Woningen Someren 2021-2022 (kleine energiebesparende maatregelen)

De raad van de gemeente Someren;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021;

 

overwegende dat:

 • -

  Wij als lokale overheid de taak hebben om de bewustwording over energiebesparing in huurwoningen en particuliere woningen te bevorderen;

 • -

  Wij als gemeente Someren de ontvangen rijkssubsidie inzetten voor het door huurders en particuliere woningeigenaren laten treffen van energiebesparende maatregelen;

 • -

  Daarnaast informatiebijeenkomsten organiseren om huurders en woningeigenaren te informeren welke kleinere en grote stappen zij nog meer kunnen zetten in het kader van ‘Someren Aardgasvrij’ in 2050.

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening Reductie Energieverbruik Woningen Someren 2021-2022 (kleine energie-besparende maatregelen)

 

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon, woonachting in de gemeente Someren, die als eigenaar-bewoner of huurder, van een bestaande woning een aanvraag vaststelling subsidie doet in de zin van deze verordening.

 • b.

  Bestaande woning of woning: een voor permanente bewoning bestemd gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt en is omschreven in artikel 3.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren

 • d.

  Eigenaar-bewoner: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Someren, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd;

 • e.

  Energievoucher: een financiële bijdrage voor CO2-reducerende maatregelen die per woning voor subsidie aanvragers aangevraagd kan worden.

 • f.

  Huurder: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Someren, die als hoofdhuurder en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een huurcontract is aangegaan.

 • g.

  Huurwoning: woning die als zelfstandige of onzelfstandige woning is verhuurd.

 

Artikel 2. Doel van de regeling

De regeling reductie energieverbruik woningen heeft tot doel het stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen en het geven van advies over energiebesparing aan huurders of eigenaar-bewoners. Dit leidt tot de reductie van het energieverbruik bij huishoudens en daarmee tot CO₂ -reductie.

 • a.

  Het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen

 • b.

  Het energiezuinig laten inregelen van verwarmings- en ventilatiesystemen

 • c.

  Het geven of laten geven van op de specifieke woning gericht advies over energiebesparing

 • d.

  Het geven of laten geven van algemeen advies over energiebesparing

Minimaal 50% of meer van de activiteiten is gericht op huurders

 

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • 1.

  Aanvragen die betrekking hebben op een voor permanente bewoning bestemde bestaande woning

  of gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Someren en opgeleverd zijn vóór het aanvragen van subsidie;

 • 2.

  Duurzaamheidsmaatregelen:

  • a.

   Die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, met inachtneming van eventuele specifieke voorwaarden per duurzaamheidsmaatregel;

  • b.

   Duurzaamheidsmaatregelen als omschreven in tabel 2 worden direct bij plaatsing eigendom van de aanvrager. Duurzaamheidsmaatregelen die worden gehuurd of geleased, dan wel anderszins als zodanig gefinancierd vallen hierbuiten.

 

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het beschikbare budget van € 70,- per woning is voor inwoners van de gemeente Someren beschikbaar ten behoeve van de uitgifte van de energievoucher subsidie. Voor de gemeente Someren betekent dit dat er 1.500 vouchers beschikbaar zijn, voor een bedrag van € 70,-. In totaal is er voor de inwoners per 1 augustus 2021 een totaalbedrag beschikbaar van € 105.000,- om te investeren in de woning.

 • 2.

  Daarnaast is er budget voor er 40 voucher van € 250,- per huur- of koopwoning voor het inregelen van de verwarming of het vervangen van de ventilatiebox door een energiezuinige ventilatiebox met een gelijkstroom ventilator. Voor dit onderdeel is een totaalbedrag van € 10.000,- gereserveerd.

 • 3.

  Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

  • a.

   Volledig ingediende aanvragen vaststelling voucher worden behandeld op volgorde van binnenkomst;

  • b.

   Wanneer de aanvrager vanwege ontbrekende informatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.

 

Artikel 5 Bevoegdheid van het College

Het college is bevoegd om:

 • 1.

  Aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • 2.

  met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een beschikking vast te stellen;

 • 3.

  aan een vaststellingsbesluit nadere voorwaarden te verbinden;

 • 4.

  de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen en/of voorwaarden te wijzigen;

 • 5.

  de looptijd van de regeling aan te passen na een goedgekeurde verlengingsaanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Hoofdstuk 2 Procedure voor het vaststellen van een energievoucher

Artikel 6 Aanvraag vaststelling energievoucher

 • 1.

  De aanvrager vraagt bij het College een subsidie aan voor energieadvies, een energiebesparend product uit de webshop of reeds geplaatste of uitgevoerde maatregel(en) zoals bedoeld in bijlage 1, op een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het College.

 • 2.

  Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.duurzaambouwloket.nl.

 • 3.

  De volledig ingediende online aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   vouchercode

  • b.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • c.

   het e-mailadres van de aanvrager;

  • d.

   het telefoonnummer van de aanvrager;

  • e.

   ondertekening van de aanvrager;

  • f.

   de datum van de subsidieaanvraag;

  • g.

   de beschrijving van de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 4.

  Indien subsidie wordt gevraagd voor een reeds geplaatste of uitgevoerde maatregel dient de aanvraag tevens te bevatten:

  • a.

   factuur van de aangevraagde duurzaamheidsmaatregel(en);

  • b.

   kopie van het betaalbewijs (bankafschrift of bon) waaruit blijkt dat de maatregel is aangekocht

  • c.

   eventuele overige bewijsstukken;

  • d.

   het rekeningnummer van de aanvrager.

 

Artikel 7 Procedure verzoek om vaststelling en afhandeling energievoucher subsidie

 • 1.

  De aanvraag als bedoeld in artikel 6 is de aanvraag voor het:

  • a.

   Aanspraak maken op een energievoucher subsidie voor een advies energiebesparing of energiebesparende maatregelen;

  • b.

   Vaststellen en uitbetalen van de energievoucher subsidie, nadat de maatregel is geplaatst of uitgevoerd;

 • 2.

  Het College bevestigt de ontvangst van de aanvraag vaststelling voucher binnen

  5 werkdagen.

 • 3.

  Het College neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag tot vaststelling voucher.

 • 4.

  Het College kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken.

  De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet.

 • 5.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het College de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken.

 • 6.

  Indien de aanvraag niet binnen de in artikel 7, lid 5 genoemde termijn volledig is gemaakt, stelt het College deze als gevolg daarvan binnen 4 weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • 7.

  De datum van volledig zijn van de aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

 • 8.

  Het College handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af met toepassing van artikel 4,

  lid 2.

 • 9.

  Wanneer de energievoucher subsidie wordt gebruikt voor een maatregel zoals genoemd in Artikel 7, lid 1 sub b, wordt het vastgestelde subsidiebedrag binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het aanvraagformulier.

 • 10.

  Uit overschrijding van de in artikel 7, lid 3 bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd. Ook leidt overschrijding van deze termijn niet tot toekenning van rechtswege.

 

Artikel 8 Afwijzen aanvraag vaststelling voucher en intrekken vaststelling voucher

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de aanvraag afgewezen indien:

  • a.

   Er voor de woning reeds eerder een aanvraag is vastgesteld binnen deze verordening;

  • b.

   Het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag energievoucher subsidie te honoreren, doordat het in artikel 4 van deze verordening opgenomen subsidieplafond bereikt is;

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de aanvraag afgewezen of zal de vaststelling voucher alsnog worden ingetrokken, indien:

  • a.

   Naar het oordeel van het College, gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel als vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;

  • b.

   in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid;

  • c.

   materialen van de maatregel zijn aangekocht voor 1 augustus 2021.

  • d.

   naar het oordeel van het College de subsidieverordening voor het bereiken van het subsidie-plafond opgeheven dient te worden.

 

Artikel 9 Inhoud van de beschikking tot verlening van energievoucher subsidie

 • 1.

  Het College neemt een besluit tot toekenning van de voucher indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie en eventuele aanvullende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze regeling.

 • 2.

  Het besluit tot vaststelling voucher wordt bekendgemaakt aan de aanvrager en vermeldt:

  • a.

   Het advies energiebesparing of;

  • b.

   het aangeschafte energiebesparende product uit de webshop of;

  • c.

   Het bedrag van de subsidie en de maatregelen waarvoor subsidie is toegekend.

 

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen.

Artikel 10 Nadere regels

Het College kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het College kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 9 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 12. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening RREW-regeling Someren 2021-2022 (kleine energiebesparende maatregelen)

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren,

de raadsgriffier,

J. Oostdijk

de voorzitter,

D. Blok

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

 

Tabel SEQ Tabel \* ARABIC 1 Energieadvies (uitsluitend voor woningeigenaren)

 

Opbouw van subsidie voor de besteding van deze vouchers

Het subsidiebedrag per woning bedraagt voor dit onderdeel eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden aan een energieadvies. Een woningeigenaar die gebruikt maakt van een voucher van

€ 70,- voor een energieadvies mag GEEN gebruik maken van een voucher van € 70,- voor een energiebesparende maatregelen (kleine maatregelen), volgens tabel 2.

Let op!: Deze voucher s zijn gelimiteerd tot 120 stuks en uitsluitend voor woningeigenaren .

 

Maatregel

 

Specifieke voorwaarden per maatregel

Energiebesparingsadvies

Vertegenwoordigd geheel of gedeeltelijk de kosten van het energiebesparingstraject en/of infraroodopname.

 

 

 

Tabel 2 Energiebesparende maatregelen (kleine maatregelen)

 

Opbouw van subsidie voor de besteding van deze vouchers

Het subsidiebedrag per woning bedraagt voor dit onderdeel eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk. Een huurder eigenaar die gebruikt maakt van een voucher van € 70,- voor de maatregelen, zoals omschreven in tabel 2, mag GEEN gebruik maken van een voucher van € 70,- voor een energieadvies, volgens tabel 1.

 

Maatregel

 

Specifieke voorwaarden per maatregel

Energiebespaarbox

Vertegenwoordigd geheel of gedeeltelijk de kosten van een energiebespaarbox met een minimale kostprijs aan energiebesparende maatregelen (die CO₂-reductie opleveren).

Vervangen radiatorkraan

Betreft het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan.

Waterbesparende douchekop

 

Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroom klasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A

(7-9 liter/min.).

Waterstraal regelaar/ perlator

Een volumestroom begrenzer voor een kraan.

Deurdranger, deurveren

Dichte deuren in huis voorkomen warmteverlies en dragen bij aan het zoneren van de verwarmde vertrekken.

Energie verbruiksmanager

Leest via kabel of op afstand de energiemeter uit en geeft feedback over energieverbruik.

Leidingisolatie en/of radiatorfolie

Betreft de aanschaf van leidingisolatie op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem alsmede de aanschaf van radiatorfolie (te plaatsen op de achterzijde van een radiator).

Stand-by schakelaar

Een schakelaar om apparaten volledig uit te schakelen

Radiator ventilator

Het aanbrengen van een kleine ventilator onder de radiator die de luchtverplaatsing binnen en rondom de radiator verhoogt en daarmee het vermogen en de efficiency van het afgiftesysteem verbetert.

Efficiënte verlichtingsapparatuur

Betreft de aanschaf van LED verlichting of een dimschakelaar voor verlichting.

Afdichtingsmaterialen en folies

Betreft materialen die de naad en kierdichting rondom aansluitingen in de woning of constructies bevorderen als tochtstrips, klimaat- of dampremmende folies, brievenbusborstels,

CO₂-meter

De CO₂ -meter zorgt voor een goed en gezond leefklimaat in huis.

Slimme stekkers

Om energieverbruik te meten of apparatuur uit te schakelen.

 

 

Tabel 3 Waterzijdig inregelen of energiezuinige ventilatiebox

 

Opbouw van subsidie voor de besteding van deze vouchers

Het subsidiebedrag per woning bedraagt voor dit onderdeel eenmalig maximaal € 250,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Per woning kan alleen gekozen worden voor óf het inregelen van de verwarmingsinstallatie, óf het vervangen van de bestaande ventilatiebox door een energiezuinige ventilatiebox. Per adres kan één voucher voor dit onderdeel (tabel 3) worden besteed, naast een voucher voor een energieadvies (tabel 1) of een voucher voor kleine energiebesparende maatregelen.

Let op!: Deze voucher s zijn gelimiteerd tot 40 stuks.

 

Maatregel

 

Specifieke voorwaarden per maatregel

Waterzijdig inregelen

Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).

 

Energiezuinige ventilatiebox

Betreft het vervangen van de ventilatiebox door een energiezuinige ventilatiebox met een gelijkstroom ventilator.