Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 247781ruimtelijk plan of omgevingsdocumentWet ruimtelijke ordening – vastgesteld bestemmingsplan Nistelrodeseweg-Wijststraat Heesch

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Bernheze op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 8 juli 2021 het bestemmingsplan ‘Nistelrodesweg-Wijststraat Heesch’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om één ruimte-voor-ruimtewoning aan de Wijststraat (naast 37) te realiseren en om de woning met beperkte inhoudsmaat aan Nistelrodeseweg 20 te verplaatsen. Het plan wordt gewijzigd vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een tweede ruimte-voor-ruimtewoning op de hoek Nistelrodeseweg-Wijststraat uit het plan gehaald.

Hogere grenswaarde

Op basis van de Wet geluidhinder ligt de beschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het bestemmingsplan ‘Nistelrodeseweg-Wijststraat, Heesch’ voor een ieder ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 29 juli 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPNistelrdsweg1820-VG01).

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In de schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 28 juli 2021