Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 247200ruimtelijk plan of omgevingsdocumentVerleende omgevingsvergunning omgevingsvergunning ‘zonneveld Boslaan-Zuid’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor de realisatie van een zonneveld aan de Boslaan- Zuid in Best.

Terinzagelegging

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 21 juli 2021 voor een periode van 6 weken. De omgevingsvergunning is digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl. Een link naar deze site is ook opgenomen op www.gemeentebest.nl. Het besluit kan tijdens de openingstijden tevens worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best.

Beroepsmogelijkheid

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerpbesluit kunnen vanaf 21 juli 2021 gedurende zes weken beroep instellen bij de rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs daartoe niet in staat is geweest of wanneer het uiteindelijke besluit afwijkt van het voornemen.

Verzoek om voorlopige voorziening

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de rechter een beslissing neemt op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een “voorlopige voorziening”. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Best, 27 juli 2021