Vastgesteld bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Molenbaan Oisterwijk, gemeente Oisterwijk

 

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Molenbaan Oisterwijk’ voorziet in de uitbreiding van de bestaande 7 ruimte voor ruimte woningbouwkavels naar 19 ruimte voor ruimte woningbouwkavels aan de Pannenschuurlaan/ Molenbaan te Oisterwijk.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Op 12 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Molenbaan Oisterwijk' [NL.IMRO.0824.BPRvRMolenbaan-VA01] met bijbehorend beeldkwaliteitsplan gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 30 juli 2021 tot en met 9 september 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

Beschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Bij deze bestemmingsplanprocedure is een hogere waarde vereist vanwege de geluidbelasting door wegverkeer op woningen. Via een beschikking heeft het college op grond van de Wet Geluidhinder besloten om de toegestanegeluidbelasting van maximaal 55 dB respectievelijk 56 dB op een beoordelingshoogte van1,5m +mv respectievelijk 4,5 m +mv ter plaatse van gevels van woningen die binnen de bouwvlakken met de gele contouren, zoals in het besluit aangegeven, worden gerealiseerd vast te stellen. Het besluit tot het vaststellen hogere grenswaarde ligt gelijktijdig met het vastgesteld bestemmingsplanter inzage.

 

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden ;

  • (rechts-) personen die niet-belanghebbenden zijn en die tijdig hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt.

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven