Vastgesteld bestemmingsplan en aanwijsbesluit 'Gever 1, Haaren', gemeente Oisterwijk

 

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan Gever 1, Haaren voorziet in het realiseren van een particuliere begraafplaats met maximaal 6 graven op eigen terrein.

Aanwijsbesluit

Dit bestemmingsplan maakt een bijzondere begraafplaats in de zin van de Wet op de lijkbezorging mogelijk. Artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging bepaalt dat voor het aanleggen of uitbreiden van een bijzondere begraafplaats slechts grond mag worden gebruikt die daartoe door de gemeenteraad is aangewezen.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan en aanwijsbesluit bijzondere begraafplaats

 

Op 12 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ' Gever 1, Haaren' met identificatienummer [NL.IMRO.0824.BPGever1Hrn-VA01] vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 30 juli 2021 tot en met 9 september 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het besluit tot aanwijzing van de bijzondere begraafplaats ligt gelijktijdig met het vastgesteld bestemmingsplan Gever 1, Haaren ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • op afspraak bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

     

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden;

  • (rechts)personen die niet-belanghebbenden zijn en die tijdig hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt.

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven