Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 246092ruimtelijk plan of omgevingsdocumentWet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Meursstraat nabij 4 Heesch

Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Meursstraat nabij 4, Heesch’ op basis van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Het plan betreft het bouwen van twee woningen in de vorm van een twee-onder-één-kapwoning aan Meursstraat nabij 4 in Heesch.

Hogere grenswaarde

Op basis van de Wet geluidhinder ligt de beschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het wijzigingsplan ‘Meursstraat nabij 4, Heesch’ voor een ieder ter inzage. Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 15 juli 2021 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.WPMeursstrnabij4-ow01).

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge ziens- wijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 14 juli 2021