Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Ontwikkeling Leerbroek’ (gemeente Vijfheerenlanden) en het beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Ontwikkeling Leerbroek’ (gemeente Vijfheerenlanden) en het beeldkwaliteitsplan ter inzage liggen.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een basisschool en 31 woningen ter plaatse van de voormalige agrarische bedrijfslocatie ter hoogte van Recht van ter Leede 40/40a. Daarnaast worden de twee bestaande agrarische bedrijfswoningen behouden in de vorm van burgerwoningen en voorziet het plan in de realisatie van één burgerwoning op het naastgelegen perceel (Recht van ter Leede 38a).

In het beeldkwaliteitsplan is de overeengekomen ruimtelijke uitstraling (beeldkwaliteit) vastgelegd. Het beeldkwaliteitsplan vormt een aanvulling op de nota ruimtelijke kwaliteit (welstandsnota) en wordt door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed gebruikt bij de welstandstoetsing.

Het plangebied betreft de voormalige agrarische bedrijfslocatie ter hoogte van Recht van ter Leede 40/40a en enkele naastgelegen percelen.

Wijzigingen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geleid tot de aanpassing van het bestemmingsplan. In de bijlage bij het bestemmingsplan ‘Nota beantwoording zienswijzen’ zijn de zienswijzen van een reactie voorzien; tevens is aangegeven of de zienswijze aanleiding geeft het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen. Deze wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen en enkele ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen in de bijlage bij het bestemmingsplan ‘Nota ambtshalve wijzigingen’. In laatstgenoemde bijlage staan alle aanpassingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn doorgevoerd in het voorliggend bestemmingsplan. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de betreffende bijlagen bij het bestemmingsplan. Conform artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening is de provincie Utrecht in staat gesteld om te reageren op deze wijzigingen.

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 30 juli 2021 tot en met vrijdag 10 september 2021 op de volgende wijze worden ingezien:

1. digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1961.BPOntwLeerbroek-VS01;

2. op papier uitsluitend op afspraak bij de publieksbalie in het gemeentehuis locatie Meerkerk aan de Prinses Marijkeweg 1 te Meerkerk. U kunt daarvoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer S.A. de Kluijver, via telefoonnummer 088 599 7000.

Beroepsprocedure

Binnen de genoemde termijn kunnen zij, die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en de belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kan iedere belanghebbende tijdens deze termijn op dezelfde wijze beroep instellen tegen de bij vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld. Zie hiervoor artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Naar boven