Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 244682ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBESTEMMINGSPLAN VEERSTRAAT 3 TE STANDDAARBUITEN, GEMEENTE MOERDIJK

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 15 juli 2021 het bestemmingsplan “Veerstraat 3 te Standdaarbuiten” (planidentificatie NL.IMRO.1709.Veerstraat3STB-BP40) ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om één extra woning mogelijk te maken.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 29 juli 2021 tot en met 8 september 2021 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inza­ge. Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/projecten.

 

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

 

Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

Zevenbergen, 28 juli 2021