Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 244034verkeersbesluit of -mededelingVERKEERSBESLUIT TWEE PARKEERPLAATSEN VOOR GROTE VOERTUIGEN BUITENROEDE IN AVENHORN

D21.000838

ZK21000163

NUMMER 350

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders van Koggenland bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten, voor zover zij betreffen het verkeer op wegen die niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap.

Grondslag

Op grond van artikel 15 WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

De Buitenroede is opnieuw ingericht door de komst van het kindcentrum ‘De Droomgaard’. Voorkomen moet worden dat vrachtauto's geparkeerd worden op plaatsen, waar dit naar oordeel van het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente en/of buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte. Om deze reden worden er met herinrichting van de Buitenroede in Avenhorn twee lange parkeerplaatsen aangelegd voor vrachtauto's. Op deze parkeerplaats mag niet langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen geparkeerd worden. Dit om te voorkomen dat het een opslag voor voertuigen wordt. Er is voor personenauto’s voldoende parkeerruimte in de directe omgeving.

 

In het onderstaande besluit worden de verkeerstekens benoemd conform het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV).

 

De bovenstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 WVW:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het beschermen van weggebruikers en passagiers.

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Advies

Conform artikel 24 BABW is over het nemen van het verkeersbesluit overleg gepleegd met een verkeersadviseur van de politie Eenheid Noord-Holland, daartoe gemandateerd door de Korpschef van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht over dit verkeersbesluit.

 

Besluit

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders dat twee lang parkeervakken op het parkeerterrein aan de Buitenroede in Avenhorn worden aangewezen als parkeerplaats voor grote voertuigen met een maximum van drie achtereenvolgende dagen. Dit wordt geregeld door het plaatsen van borden conform model E8c van bijlage I van het RVV 1990, alsmede door middel van het plaatsen van twee onderborden zoals bedoeld in artikel 8 van het BABW, met de aanduiding “Max. 3 x 24 uur” en de aanduiding van een “pijl” van bijlage I van het RVV 1990. Eén en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (D500-100; onderdeel D-500-350).

 

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 

 

Koggenland, 20 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Dylan Donia

Afdelingshoofd Wonen & Ondernemen

Bezwaarclausule

Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag

van verzending schriftelijk, per fax of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

 

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is.

Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland

(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.