Beleidsregels Gemeentelijke subsidies en Coronacrisis Brummen

 

Kenmerk Z061489/D360780

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen,

 

Heeft besloten om:

 

 • 1.

  De beleidsregels “Gemeentelijke subsidies en Coronacrisis Brummen”(D360780) als gevolg van de coronacrisis vast te stellen.

 

Beleidsregels Gemeentelijke subsidies en Coronacrisis Brummen

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Activiteit: een activiteit en/of te leveren prestatie;

 • b.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Brummen (2016);

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  Coronacrisis: de gezondheids- en maatschappelijke crisis ten gevolge van de Covid-19 viruspandemie;

 • e.

  Subsidie: aanspraak op financiële middelen zoals bedoeld in artikel 4:21 Awb.

 •  

Artikel 2 Reikwijdte van deze regeling

 • 1.

  Deze beleidsregels zijn van toepassing op subsidievaststellingen ingevolge de ASV of andere subsidieverordeningen met betrekking tot activiteiten die nadelige gevolgen hebben ondervonden door de coronacrisis of maatregelen die hiermee samenhangen.

 • 2.

  Deze beleidsregels zijn van toepassing voor zover deze de bevoegdheid van het college betreffen en voor zover Europese regelgeving deze niet in de weg staat.

 • 3.

  Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op subsidievaststellingen ingevolge de Tijdelijke Subsidieregeling wegens COVID-19 voor culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen in de gemeente Brummen 2021.

 

Artikel 3 Subsidievaststelling en (gedeeltelijke) terugvordering

 • 1.

  Bij verleende/vastgestelde subsidies tot € 10.000,- wordt de subsidie niet lager vastgesteld of wordt niet overgegaan tot (gedeeltelijke) terugvordering, bij niet of gedeeltelijk plaatsvinden van activiteiten door de coronacrisis.

 • 2.

  Bij verleende/vastgestelde subsidies vanaf € 10.000,- kan het college vanuit het oogpunt van redelijkheid en billijkheid besluiten om gedeeltelijk of geen gebruik te maken van de bevoegdheid om de subsidie lager vast te stellen en van de bevoegdheid om subsidies (gedeeltelijk) terug te vorderen, bij niet of gedeeltelijk plaatsvinden van activiteiten door coronacrisis.

 • 3.

  De verleende subsidie is de maximale subsidie.

 • 4.

  Het college kan eventueel aanvullende eisen stellen aan de subsidieontvanger.

 

Artikel 4 Invulling redelijkheid en billijkheid

Het college stelt de redelijkheid en billijkheid zoals bedoeld in artikel 3 vast op grond van in ieder geval de volgende criteria:

 

a. de subsidieontvanger heeft kosten gemaakt;

b. de subsidieontvanger heeft aantoonbaar maximaal gestuurd om uitgaven te beperken en / of in-komsten te behouden;

c. de subsidieontvanger heeft maximaal gebruik gemaakt van voorliggende Rijks- of andere (bij-voorbeeld provinciale) regelingen en dit ligt vast in een verklaring;

d. het budget is eventueel alternatief aangewend en deze aanwending draagt bij aan de doelstelling van de organisatie, de gesubsidieerde activiteiten of het project;

e. de subsidieontvanger heeft het college tijdig op de hoogte gesteld van de wijzigingen;

f. commerciële activiteiten en / of variabele kosten worden buiten beschouwing gelaten.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding en looptijd

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werken terug tot en met 15 maart 2020. Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2022.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als "Beleidsregels Subsidievaststelling en coronacrisis Brummen".

 

 

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van 20 juli 2021, bij collegebesluit met kenmerk Z061489/D360784.

Naar boven