Gemeenteblad van Helmond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondGemeenteblad 2021, 242533omgevingsvergunningGemeente Helmond - aanvraag omgevingsvergunning - kamerbewoning (tenderprocedure)

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond maakt bekend dat voor de verdeling en verlening van beschikbare schaarse omgevingsvergunningen voor kamerbewoning op 8 september 2021 een zogenoemde ‘tenderprocedure’ van start gaat.

Beschikbaarheid schaarse omgevingsvergunningen voor kamerbewoning

Kamerbewoning (het verhuren van kamers) is in Helmond op grond van het geldende bestemmingsplan meestal niet rechtstreeks toegestaan. Voor kamerbewoning is in dat geval een omgevingsvergunning (om af te wijken van het bestemmingsplan) vereist. In de beleidsregel ‘Kamerbewoning gemeente Helmond 2021’ is bepaald onder welke voorwaarden een omgevingsvergunning voor kamerbewoning kan worden verleend. Omdat het verlenen van toestemming niet overal mogelijk en wenselijk is (beleidsmatige schaarste), heeft een omgevingsvergunning voor niet-kleinschalige vormen van kamerbewoning (in de zin van voornoemde beleidsregel) een schaars karakter. Voor die schaarse vormen van kamerbewoning organiseert het college van burgemeester en wethouders nu een speciale uitgifteronde in de vorm van een zogenoemde tenderprocedure.

Aanvraagtijdvak tenderprocedure: 8 september t/m 5 oktober 2021

De tenderprocedure start met een aanvraagtijdvak en eindigt met het nemen van een beslissing op de ingediende aanvragen. Het aanvraagtijdvak start op woensdag 8 september 2021. Vanaf 8 september 2021 kunnen belangstellende verhuurders die in aanmerking willen komen voor een schaarse omgevingsvergunning voor kamerbewoning in de gemeente Helmond gedurende een aaneengesloten periode van 4 weken - en daarmee tot en met dinsdag 5 oktober 2021 – een omgevingsvergunning voor kamerbewoning aanvragen. Op 5 oktober 2021 om 23:59 uur sluit de indieningstermijn en daarmee het aanvraagtijdvak. Een aanvraag is tijdig ingediend, indien deze uiterlijk op 5 oktober 2021 (zijnde de laatste dag van het aanvraagtijdvak) is ontvangen. Aanvragen voor kamerbewoning kunnen ook na afloop het aanvraagtijdvak worden ingediend, maar daarop wordt niet eerder beslist dan nadat op alle ingediende tenderaanvragen is beslist.

Beperkte geldigheidsduur

Een schaarse omgevingsvergunning voor kamerbewoning die wordt aangevraagd in het kader van de tenderprocedure wordt tijdelijk, voor de duur van 10 jaar, verleend. Een omgevingsvergunning die wordt aangevraagd en verleend na sluiting van het aanvraagtijdvak van de tenderprocedure heeft een kortere geldigheidsduur dan 10 jaar.

Verdelingsmethode en toe te passen maatstaven

Ontvankelijke vergunningaanvragen zullen aan de hand van de in de beleidsregel ‘Kamerbewoning gemeente Helmond 2021’ opgenomen criteria worden beoordeeld en verdeeld. De beleidsregel beschrijft het procedurele verloop van de tenderprocedure en de daarbij toe te passen beoordelingscriteria. In voorkomende gevallen past het college de verdelingsmethode van een onafhankelijke loting toe alvorens te beslissen op ingediende aanvragen. De beleidsregel is digitaal raadpleegbaar via onder andere de webpagina www.helmond.nl/kamerbewoning.

Wijze van aanvragen

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, raden wij u aan om de regels voor kamerbewoning zorgvuldig door te nemen. Een aanvraag omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl). Alleen aanvragen die voldoen aan alle in de beleidsregel ‘Kamerbewoning gemeente Helmond 2021’ genoemde indieningsvereisten worden inhoudelijk in behandeling genomen. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor kamerbewoning bent u op grond van de geldende Legesverordening legeskosten verschuldigd. De Legesverordening is digitaal raadpleegbaar via www.overheid.nl.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning voor kamerbewoning en over de tenderprocedure vindt op de webpagina over kamerbewoning: www.helmond.nl/kamerbewoning. Voor aanvullende vragen vindt u hier ook onze contactinformatie.