Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 241952andere vergunningGemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - intern verbouwen van 6 recreatieverblijven naar 3 recreatieverblijven - Rott 61, Vijlen

  • II.

    BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

  • -

    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het intern verbouwen van 6 recreatieverblijven naar 3 recreatieverblijven op het perceel Rott 61 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 170 met de activiteiten:

    -Bouwen

(besluit 13-07-2021, verzonden 14-07-2021);

Bezwaar

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen:

  • Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking

  • Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen.

Inzage

Dit besluit kan door iedereen gedurende de termijn dat bezwaar kan worden ingediend ter inzage worden aangevraagd via info@vaals.nl. Iedereen kan tegen vergoeding van de (leges)kosten een afschrift van het besluit/de besluiten krijgen.