Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 241936andere vergunningGemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, specifiek het tijdelijk afwijken (maximale duur van 5 jaren, seizoensgebonden, per jaar in de maanden juni t/m augustus) van het bestemmingsplan ten behoeve van de verkoop van kersen (streekproduct, uit eigen teelt) gedurende het kersenseizoen - Lemiers-Rijksweg ongenummerd, Lemiers

 • II.

  BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

 • -

  Een omgevingsvergunning te verlenen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, specifiek het tijdelijk afwijken (maximale duur van 5 jaren, seizoensgebonden, per jaar in de maanden juni t/m augustus) van het bestemmingsplan ten behoeve van de verkoop van kersen (streekproduct, uit eigen teelt) gedurende het kersenseizoen, op het perceel Lemiers-Rijksweg ongenummerd te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 681 met de activiteiten:

  -Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

(besluit 13-07-2021, verzonden 14-07-2021);

Bezwaar

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen:

 • -

  Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking

 • -

  Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen.

Inzage:

Dit besluit ligt voor iedereen gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage bij het Klant Contact Centrum. Iedereen kan tegen vergoeding van de (leges)kosten een afschrift van het besluit/de besluiten krijgen.