Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 241879algemeen verbindend voorschrift (verordening)Hoornse ondernemers tegemoetkomingsregeling 2021 (HOTR)

 

Zaaknummer: 1870427

 

De Raad van de gemeente Hoorn

 

 • gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 mei 2021;

 

 • overwegende motie “compensatie leges en tarieven tijdens de coronacrisis” van 8 december 2020;

 

 • overwegende dat ondernemers door de coronamaatregelingen onevenredig zwaar worden getroffen;

 

besluit vast te stellen de:

 

Hoornse ondernemers tegemoetkomingsregeling 2021 (HOTR)

 

Artikel 1 Definities

In deze tegemoetkomingsregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Onderneming: een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal dat door deelname aan het economisch verkeer beoogt winst te behalen, alsmede verenigingen en stichtingen (non-profitorganisaties) die volgens het Handelsregister zijn gevestigd in de gemeente Hoorn;

 • b.

  Ondernemer: een natuurlijk of rechtspersoon welke is geregistreerd in het Handelsregister en bedrijfsactiviteiten ontplooit in de gemeente Hoorn;

 • c.

  handelsregister: handelsregister als bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

 • d.

  SBI: Standaard bedrijfsindeling zoals die door de Kamer van Koophandel wordt gehanteerd voor het Handelsregister;

 • e.

  Bedrijfsactiviteiten: het werkelijk uitvoeren van werkzaamheden ten einde de doelen van de onderneming te realiseren.

 

Artikel 2 Tegemoetkoming

 • 1.

  Gemeente Hoorn stelt, aan een aangewezen ondernemer, een tegemoetkoming van maximaal € 1.000 beschikbaar ter betaling van zijn zakelijke gemeentelijke gebruikersbelastingaanslagen van het belastingjaar 2021.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt niet uitgekeerd aan de ondernemer of onderneming.

 • 3.

  Als zakelijke gemeentelijke gebruikersbelastingaanslagen voor de uitvoering van deze tegemoetkomingsregeling wordt verstaan een aanslag voor de volgende heffingen of op basis van de volgende belastingverordening of de specifieke heffing in de belastingverordening:

 • a.

  De Verordening Precariobelasting 2021;

 • b.

  De Verordening Reclamebelasting 2021;

 • c.

  De Verordening Havengeld 2021;

 • d.

  De heffing van de onroerende zaakbelasting voor gebruikers van niet-woningen, zoals bepaald in artikel 1, lid 2, letter a. van de Verordening OZB 2021;

 • e.

  De rioolheffing van gebruikers niet-woningen, zoals bepaald in artikel 3, lid 2, letter b. van de Verordening Rioolheffing 2021.

 

Artikel 3 Aanwijzing ondernemingen

 • 1.

  Op basis van de SBI, zoals dat is vermeld in de registratie van de onderneming in het Handelsregister, kunnen de volgende groepen ondernemingen in aanmerking komen voor toepassing van deze tegemoetkomingsregeling:

 • a.

  Detailhandel: 47.71 Winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten 47.71.1 Winkels in herenkleding 47.71.2 Winkels in dameskleding 47.71.3 Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment) 47.71.4 Winkels in baby- en kinderkleding 47.71.5 Winkels in babyartikelen algemeen assortiment 47.71.6 Winkels in onderkleding, foundations e.d. 47.71.7 Winkels in modeartikelen 47.71.8 Textielsupermarkten 47.72 Winkels in schoenen en lederwaren 47.72.1 Winkels in schoenen 47.72.2 Winkels in lederwaren en reisartikelen 47.19 Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food 47.19.1 Warenhuizen 47.19.2 Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen) 47.26 winkels in tabaksproducten 47.51 Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren 47.51.1 Winkels in kledingstoffen 47.51.2 Winkels in huishoudtextiel 47.51.3 Winkels in breiwol, handwerken en fournituren 47.59.4 Winkels in muziekinstrumenten 47.59.5 Winkels in glas-, porselein- en aardewerk 47.59.6 Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest) 47.79 Winkels in antiek en tweedehands goederen 47.79.1 Winkels in antiek 47.79.2 Winkels in tweedehands kleding 47.79.3 Winkels in tweedehands goederen (geen kleding) 95.23 Reparatie van schoenen en lederwaren 95.24 Reparatie en stoffering van meubels

 • b.

  Horeca: 55.10 Hotels e.d. 55.10.1 Hotel-restaurants 55.10.2 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden 56.1 Restaurants, cafetaria’s e.d. 56.10 Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons 56.10.1 Restaurants 56.10.2 Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d. 56.2 Kantines en catering 56.21 Eventcatering 56.29 Kantines en contractcatering 56.30 Cafés

 • c.

  Toerisme: 50.30 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 79.11 Reisbemiddeling 79.12 Reisorganisatie

 • d.

  Kunst en cultuur: 90.0 Kunst 90.01 Podiumkunst en -vermaak 90.01.1 Beoefening van podiumkunst 90.01.2 Producenten van podiumkunst 90.01.3 Circus en variété februari 2019 90.02 Dienstverlening voor uitvoerende kunst 90.03 Schrijven en overige scheppende kunst 90.04 Theaters, schouwburgen en evenementenhallen 90.04.1 Theaters en schouwburgen 90.04.2 Evenementenhallen 91.0 Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud 91.01 Culturele uitleencentra en openbare archieven 91.01.1 Openbare bibliotheken 91.01.2 Kunstuitleencentra 91.01.9 Overige culturele uitleencentra en openbare archieven 91.02 Musea, kunstgalerieën en –expositieruimten 91.02.1 Musea 91.02.2 Kunstgalerieën en –expositieruimten

 • e.

  Sport en Dans: 93 Sport en recreatie 93.1 Sport 93.11 Sportaccommodaties 93.11.1 Zwembaden februari 2019 93.11.2 Sporthallen, sportzalen en gymzalen 93.11.3 Sportvelden 93.11.9 Overige sportaccommodaties 93.12 Buitensport 93.12.1 Veldvoetbal 93.12.2 Veldsport in teamverband (geen voetbal) 93.12.3 Atletiek 93.12.4 Tennis 93.12.5 Paardensport en maneges 93.12.6 Wielersport 93.12.7 Auto- en motorsport 93.12.8 Wintersport 93.12.9 Overige buitensport 93.13 Fitnesscentra 93.14 Binnensport 93.14.1 Individuele zaalsport 93.14.2 Zaalsport in teamverband 93.14.3 Kracht- en vechtsport 93.14.4 Bowlen, kegelen, biljarten e.d. 93.14.5 Denksport 93.14.6 Sportscholen 93.14.9 Overige binnensport en omnisport 93.15 Watersport 93.15.1 Zwem- en onderwatersport 93.15.2 Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d. 93.19 Overige sportactiviteiten 93.19.1 Beroepssportlieden 93.19.2 Hengelsport 93.19.3 Verzorgen van vistochten 93.19.5 Organiseren van sportevenementen 93.19.9 Overige sportactiviteiten (rest) 85.52.1 Dansscholen 85.52.2 Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)

 • f.

  Verzorging: 96.01 Reinigen van kleding en textiel 96.01.1 Wasserijen en linnenverhuur 96.01.2 Chemische wasserijen en ververijen 96.01.3 Wassalons en -verzendinrichtingen 96.02 Haar- en schoonheidsverzorging 96.02.1 Haarverzorging 96.02.2 Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting 96.04 Sauna’s, solaria, baden e.d. 96.09 Overige dienstverlening (rest)

 • 2.

  Het college kan extra groepen ondernemingen op basis van SBI toewijzen.

 

Artikel 4 Uitvoeringswijze

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt ambtshalve door het college toegekend.

 • 2.

  De gemeente stuurt een of meerdere voorlopige kennisgeving(en) waarin wordt meegedeeld welke financiële tegemoetkoming ter beschikking is gesteld voor de betaling van de zakelijke gebruikersbelastingen van 2021.

 • 3.

  Het maximaal beschikbaar gestelde bedrag van € 1.000 wordt aangewend op volgorde zoals in artikel 2 lid 3 van deze tegemoetkomingsregeling is bepaald. Met dien verstande dat eventueel later te formaliseren aanslagen, zoals benoemd in artikel 2 lid 3 voor belastingjaar 2021, onder het maximaal beschikbare bedrag van de tegemoetkoming vallen.

 • 4.

  Geen tegemoetkoming wordt gegeven indien de onderneming surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd.

 • 5.

  De tegemoetkoming is definitief vastgesteld als vier weken zijn verstreken na afloop van het kalenderjaar en de aanslag(en) onherroepelijk zijn vast komen te staan.

 • 6.

  Als in de loop van het jaar aanspraak bestaat op kwijtschelding, ontheffing, verlaging of vermindering van een zakelijke gebruikersbelasting wordt de voorlopige tegemoetkoming ambtshalve aangepast.

 • 7.

  Nimmer zal een bedrag, dat door de gemeente als tegemoetkoming beschikbaar is gesteld als restitutie worden uitbetaald.

 • 8.

  Als een onroerende zaak bestaat uit een woon- en een niet-woondeel dan wordt alleen het niet-woondeel in aanmerking genomen en komt voor een tegemoetkoming in aanmerking.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding, bekendmaking

 • 1.

  De Hoornse Ondernemers Tegemoetkomingsregeling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2021 en blijft van toepassing op nog te formaliseren zakelijke gemeentelijke belastingaanslagen van belastingjaar 2021 zoals benoemd in artikel 2 lid 3 van deze tegemoetkomingsregeling.

 • 2.

  De Hoornse Ondernemers Tegemoetkomingsregeling worden bekendgemaakt in het gemeenteblad.

 

Hoorn, 6 juli 2021

 

de griffier,                                       de voorzitter,

 

Algemene toelichting

De Hoornse Ondernemers Tegemoetkomingsregeling is één van de maatregelingen om de lokale lastendruk van de onevenredig zwaar getroffen Hoornse ondernemers door coronamaatregelen, financieel te ontlasten.

 

Geen fiscale regeling

De tegemoetkomingsregeling is geen fiscale regeling. De gemeente stelt een bedrag als tegemoetkoming beschikbaar en betaalt hieruit specifieke zakelijke belastingaanslag(en) voor de aangewezen groepen Hoornse ondernemers die hierover een bericht hebben ontvangen. Er wordt maximaal € 1.000 per aangewezen onderneming beschikbaar gesteld als tegemoetkoming. Als de lokale lastendruk lager is dan € 1.000, wordt niet de volledige tegemoetkoming aangewend.

 

Bepaling van de groepen zwaarst getroffen ondernemingen

De aanwijzing van de zwaarst getroffen groepen ondernemingen is gebaseerd op de groepen ondernemers die het Rijk toepast. Inkomen, winst en omzet vormen dan ook geen, door de gemeente zelf, gestelde criteria voor aanwijzing van deze groepen ondernemingen.

 

Ambtshalve toekenning

Het college toetst ambtshalve of deze regeling van toepassing is voor een specifieke ondernemer. Ondernemers kunnen zelf geen aanvraag indienen. Deze werkwijze maakt dat uitvoering niet leidt tot extra verhoging van de administratieve last. Omdat de aanwending van de tegemoetkoming er weer voor zorgt dat andere specifieke taken minder hoeven worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld afspreken van betalingsregelingen of langer uitstel van betaling.

 

Extra aanvulling op bestaande regelingen gemeente

Deze regeling is een extra aanvulling, naast de bestaande vangnetten die de gemeente zelf al hanteert voor ondernemers. Denk aan; kwijtschelding voor kleine ondernemers en verruiming van uitstel en/of betalingsregelingen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Definities

Nadere duiding van de definities is noodzakelijk omdat “onderneming” en “ondernemers” niet vast zijn omschreven in de wet. De omschrijvingen zijn afgeleid en aangesloten op basis van jurisprudentie. Van belang is dat de definities verduidelijken dat deze regeling alleen van toepassing is voor Hoornse ondernemers.

Door het Rijk wordt ook SBI gebruikt bij verschillende noodpakketten en regelingen voor ondernemers.

Bedrijfsactiviteiten is op deze manier beschreven om “slapende rechtspersonen” uit te sluiten. Zo zal een beheer B.V. niet in aanmerking komen voor deze tegemoetkomingsregeling.

 

Artikel 2 Tegemoetkoming

Lid 1

De tegemoetkoming stelt een maximumbedrag van € 1.000. Dit is noodzakelijk omdat de lokale lastendruk van een individuele ondernemer hoger kan zijn. Hierdoor blijft de tegemoetkomingsregeling beheersbaar en betaalbaar voor de gemeente.

Lid 2

Het doel is om lastendruk voor de zwaarst getroffen ondernemers te verlichten. De tegemoetkomingsregeling ziet erop toe dat de gemeente de zakelijke gemeentelijke belastingen van deze ondernemers uit de egalisatiereserve corona betaalt.

Voor woonlasten van ondernemers zijn andere tegemoetkomingsregelingen van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan; kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) van het Rijk.

Lid 3

Er is gekozen om het aantal gemeentelijke belastingen voor deze tegemoetkoming te beperken tot zakelijke belastingen die gerelateerd zijn aan het uitvoeren van een bedrijf. Niet in alle gevallen zou het passend zijn om de lokale lastendruk weg te nemen. Denk aan; leges voor een omgevingsvergunning bouwen.

 

Artikel 3 Aanwijzing ondernemingen

Lid 1

Voor de aanwijzing van ondernemingen is gekeken naar ondersteunende maatregelingen van het Rijk. Het SBI is ook een geschikt handvat voor de gemeente om te bepalen welke ondernemers/ondernemingen je in aanmerking wil laten komen voor deze tegemoetkomingsregeling. Voor de aanwijzing is ook gekeken naar de ondernemers die in Hoorn zijn gevestigd, zodat ook werkelijk de zwaarst getroffen Hoornse ondernemers kunnen profteren van deze tegemoetkomingsregeling. In de praktijk zijn dat ondernemers en instellingen uit het klein- en middenbedrijf (met name detailhandel), horeca, cultureel, sport toerisme en bepaalde contactberoepen. Iedereen die binnen een opgenomen SBI valt krijgt een tegemoetkoming, in zo verre die natuurlijk zakelijke gemeentelijke gebruikersbelastingen betaalt.

Lid 2

Mogelijkerwijs zijn er ondernemers die vanuit maatschappelijk oogpunt toch in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor deze tegemoetkomingsregeling. Naar verwachting zal dit niet noodzakelijk zijn, maar het is raadzaam het college hiertoe bevoegdheid te geven.

 

Artikel 4 Uitvoeringswijze

Lid 1

De gemeente toetst zelf of een ondernemer/onderneming in aanmerking komt voor deze tegemoetkomingsregeling. De informatie om te kunnen beoordelen is bij de gemeente bekend en anders makkelijk te achterhalen. Ondernemers hoeven geen aanvraag in te dienen. Dit ook vanuit het oogpunt dat de zwaarst getroffen ondernemers zich kunnen richten op het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten, dan zich bezig te houden met aanvragen van een tegemoetkoming.

Lid 2

Het is mogelijk dat later in het jaar nog een zakelijke aanslag wordt opgelegd. Een eventueel resterend saldo wordt dan alsnog aangewend.

Lid 3

Het is noodzakelijk duidelijk te maken welke volgorde wordt gehanteerd als een tegemoetkoming is toegekend. Daarbij wordt ook rekening gehouden als aanslagen later dit jaar nog worden opgelegd.

 • 1.

  Nimmer zal een bedrag, dat door de gemeente als tegemoetkoming beschikbaar is gesteld als restitutie worden uitbetaald.

 • 2.

  Als een onroerende zaak bestaat uit een woon- en een niet-woondeel dan wordt alleen het niet-woondeel in aanmerking genomen en komt voor een tegemoetkoming in aanmerking.

Lid 4

Ingeval van surseance en faillissement wordt een curator aangewezen die de boedel van het bedrijf onder zich neemt. In de praktijk zijn gemeentelijke belastingen niet preferent en zal dit in de meeste gevallen leiden tot oninbaarheid. Het is procedureel niet noodzakelijk een tegemoetkoming toe te kennen omdat de curator de “levensvatbaarheid” en dus een eventuele doorstart van de onderneming ook bekijkt.

Lid 5

Om geen onnodige extra administratieve last als gemeente te dragen is gesteld dat als vier weken zijn verstrekken na het einde van het jaar 2021, de voorlopige tegemoetkoming vanzelf definitief is vastgesteld.

Lid 6

Vanuit de fiscale regelgeving kan in de loop van het jaar een aanslag worden verminderd of kwijtgescholden. In dat geval kan het zijn dat een herverdeling van de tegemoetkoming moet plaats vinden.

Lid 7

Het is niet de bedoeling dat gelden die door de gemeente zijn aangewend uit de tegemoetkomingregeling worden uitbetaald aan de ondernemer/onderneming. Dit sluit ook niet aan bij het gestelde in de motie dat de lokale lastendruk moet worden verlicht voor de zwaarst getroffen ondernemers.

Lid 8

De tegemoetkomingsregeling is bedoeld om voor de zwaarst getroffen ondernemers de zakelijke lokale lastendruk te verlichten. Voor woonlasten is de kwijtscheldingregeling van toepassing en/of de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) van het Rijk.

 

Artikel 5

Dit artikel spreekt voor zich en een nadere toelichting is niet vereist