Gemeenteblad van Borne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorneGemeenteblad 2021, 241697verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit

21int02906

burgemeester en wethouders van Borne

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben op 15 december 1997 middels het convenant Startprogramma Duurzaam Veilig onder andere afgesproken dat de Rijksoverheid een tijdige wijziging van de regelgeving zal bevorderen opdat op een nader te bepalen tijdstip een algemene snelheidslimiet van 30 km/uur voor de bebouwde kom kan worden ingesteld, waarbij de wegbeheerder de mogelijkheid heeft om uitzonderingen te maken door zelf wegen aan te wijzen waarvoor een maximumsnelheid van 50 km/uur, respectievelijk 70 km/uur geldt. Daarop trachten de Nederlandse gemeenten zo veel mogelijk 30 km/uurgebieden in te stellen. De Europastraat loopt tussen de wijk Wensink-Zuid en het centrum en heeft een ontsluitingsfunctie. De gehele straat heeft momenteel een snelheidslimiet van 50 km/uur en kent een aantal voorrangskruispunten. In 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het vervangen van het riool in, en de herinrichting van de Europastraat. Bij het ontwerp van de herinrichting zijn de bewoners van de straat betrokken. Onder meer de bestrating wordt vervangen voor klinkers en er komt meer groen in de straat. In de ontwerpfase is naar voren gekomen dat, met name, fietsers en voetgangers, zich niet veilig voelen op de rijbaan. Dit komt door de snelheid waarmee op de Europastraat gereden wordt. Om de Europastraat veiliger en klimaatbestendiger in te richten willen we de weg terugbrengen naar 30 km/uur. Door verlaging van maximale snelheid bij de motorvoertuigen, krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte, wordt de oversteekbaarheid beter en zal de verkeersveiligheid substantieel verbeteren. Ook worden er brede groenstroken gemaakt waardoor de rijweg smaller wordt. Doordat de snelheid wordt verlaagd is het de verwachting dat meer automobilisten gebruik zullen maken van de Rondweg en de Amerikalaan in plaats van door de kern van Borne te rijden. Naast het verlagen van de snelheid worden alle kruispunten op de Europastraat gelijkwaardig en zullen plateaus geplaatst worden. Deze maatregelen zijn gericht op het doen afnemen van de snelheid van motorvoertuigen en strekt, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Met behulp van bebording en door een markering op het wegdek, bestaande uit een dubbele witte streep, zullen de grenzen van de 30 km-zone duidelijk worden aangegeven. De kruispunten zullen worden gewijzigd in gelijkwaardige kruispunten. Daarnaast worden plateaus geplaatst en zullen de voetgangersoversteekplaatsen op de Europastraat worden verwijderd. Het verkeer op andere openbare wegen dan die waarop dit besluit betrekking heeft, wordt niet rechtstreeks en ingrijpend beïnvloed als gevolg van deze maatregelen. De Europastraat is bij de gemeente Borne in beheer. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer,

BESLUIT

- tot het intrekken van alle bestaande van toepassing zijnde besluiten voor de Europastraat inzake de maximum snelheid;

- tot het instellen van een 30 km-zone op de gehele Europastraat conform bijgaande situatietekening door het plaatsen van bebording RVV A0130 (zone), inhoudende een maximum toegelaten snelheid van 30 km per uur voor de betreffende zone, en bebording RVV A0230 (einde zone), inhoudende einde maximum toegelaten snelheid van 30 km per uur voor de betreffende zone;

- tot het gelijkwaardig maken van alle kruispunten, gelegen aan de Europastraat, door het doorvoeren van de volgende wijzigingen per kruispunt: - Kruispunt Europastraat met Oude Deldensestraat: momenteel een kruispunt met uitritconstructie. Dit wordt een gelijkwaardig kruispunt met plateau. De uitritconstructie wordt verwijderd;

- Kruispunt Europastraat met Wensinkstraat/Jupiterstraat: momenteel een kruispunt met aan de zijde van de Wensinkstraat een uitritconstructie en aan de zijde van de Jupiterstraat een voorrangskruispunt. Dit wordt een gelijkwaardig kruispunt met plateau. De bestaande uitritconstructie, bebording RVV B1, B6, en de haaientanden op het wegdek worden verwijderd;

- Kruising Europastraat met de Kaufmannstraat: momenteel bevindt zich hier een uitritconstructie. De uitritconstructie wordt verwijderd. Het wordt een gelijkwaardige kruising met schijndrempel;

- Kruispunt Europastraat met Woolderweg: momenteel een kruispunt met aan beide zijden een uitritconstructie niet hier. Dit wordt een gelijkwaardig kruispunt met plateau. De uitritconstructies worden verwijderd;

- Kruising Europastraat met Morseltdijk: momenteel een kruising met uitritconstructie. De uitritconstructie wordt verwijderd. Het wordt een gelijkwaardige kruising met schijndrempel;

- Kruispunt Europastraat met Oude Hengeloseweg: momenteel aan de zijde van supermarkt Plus een voorrangskruispunt, en aan de overzijde een kruispunt met uitritconstructie. Dit wordt een gelijkwaardig kruispunt met plateau. De uitritconstructie, bebording RVV B1, B6 en de haaientanden op het wegdek worden verwijderd;

- Kruising Europastraat met de Ruyterstraat: momenteel een kruising met uitritconstructie. Dit wordt een gelijkwaardige kruising met plateau. De uitritconstructie wordt verwijderd.

- tot het verwijderen van de volgende voetgangersoversteekplaatsen op de Europastraat door het verwijderen van de zebramarkering en de borden RVV L2: - de voetgangersoversteekplaats bij de ovonde, ter hoogte van Villa Meijling;

- de voetgangersoversteekplaats bij het kruispunt Europastraat met Wensinkstraat/Jupiterstraat; - de voetgangersoversteekplaatsen aan beide zijden van het kruispunt Europastraat met Woolderweg;

Borne, 14 juli 2021

namens het college van burgemeester en wethouders

Teamleider fysieke leefomgeving,

P.A.J. Geerdink

Mededelingen

Bezwaarclausule

In verband met de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus kunnen er voorlopig geen afspraken worden gemaakt om ter inzage gelegde stukken in te zien. In plaats daarvan kunt u een mail sturen naar info@borne.nl met de naam van het document dat u wilt inzien. U ontvangt dan van ons een pdf versie van het door u opgevraagde document.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen dit verkeersbesluit.

U kunt tot uiterlijk zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient blijft het verkeersbesluit geldig. Wilt u dat het verkeersbesluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.