Gemeenteblad van Heumen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeumenGemeenteblad 2021, 241393VerordeningenB&W Besluit 1ste wijziging legesverordening gemeente Heumen 2021

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen tot wijziging van de Legesverordening Heumen 2021

 

Burgemeester en wethouders van Heumen,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 10 van de Legesverordening Heumen 2021;

 

besluit:

 

Artikel I

De Legesverordening Heumen 2021 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 vervallen de aanduiding ‘1’ voor het eerste lid en het gehele tweede lid.

 

B

De onderdelen 1.2.5 tot en met 1.2.6 van de tarieventabel worden vervangen door:

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

67,55;

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,45;

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 32,90;

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 50,90;

 

 

C

Hoofdstuk 4 van titel 1 van de tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  In het opschrift van hoofdstuk 4 wordt ‘uit’ vervangen door: in het kader van.

 • 2.

  In de onderdelen 1.4.1 en 1.4.3 wordt ‘één of meer gegevens’ vervangen door: verstrekking van één of meer gegevens.

D

In hoofdstuk 1 van titel 3 van de tarieventabel wordt ‘Drank- en Horecawet’ telkens vervangen door ‘Alcoholwet’.

 

Artikel II

 

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, welke dag tevens de datum van ingang van de heffing is, met dien verstande dat de bepalingen die in gevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid is de datum van inwerkingtreding en ingang van de heffing van:

 • a.

  artikel I, onderdelen A en B, de dag dat het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (Kamerstukken II 2019/20, 35552 (R2148), nr. 2) tot rijkswet wordt verheven en in werking treedt.

 • b.

  artikel I, onderdeel D, de dag dat artikel I, onderdeel EE, van de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26) in werking treedt.

Malden, 6 juli 2021

burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen,

D.C. van Eeten G.M. Mittendorff

Gemeentesecretaris Burgemeester