Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning in noodzakelijke kosten (Beleidsregels TONK gemeente Zundert)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

gelezen het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van Participatiewet;

 

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen.

besluit:

 

 • 1.

  Vast te stellen de Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Zundert

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a)

  wet: de Participatiewet (Pw);

 • b)

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 • c)

  inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke terugval van inkomen als gevolg van de coronacrisis;

 • d)

  inkomen: het netto maandinkomen exclusief vakantietoeslag van de aanvrager/ontvanger van de TONK en diens eventuele partner.

 • e)

  bijstandsnorm: de bijstandsnorm als bedoeld in artikelen 21 en 22 van de Pw.

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in inkomen;

 • die daardoor noodzakelijke kosten in de vorm van woonlasten niet meer kan voldoen, en

 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  De aanvrager is een inwoner van de gemeente Zundert en staat als zodanig in de Wet basisregistratie personen als ingezetene bij de gemeente Zundert ingeschreven.

 • 2.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten in de vorm van woonlasten niet mogelijk is uit het inkomen, waarbij uitsluitend bij een inkomen boven 150% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, 75% van het meerdere als draagkracht in aanmerking wordt genomen.

 • 3.

  Voor het inkomen wordt de maand van ingang van de TONK-vergoeding als peilmaand aangemerkt.

 • 4.

  De draagkracht wordt berekend vanaf de maand van ingang tot 1 oktober 2021.

 • 5.

  Het volgens artikel 34 van de wet in aanmerking te nemen vermogen wordt voor de draagkracht berekening geheel buiten beschouwing gelaten.

 • 6.

  De vrijlatingen genoemd in artikel 31 tweede lid van de wet, worden niet tot het in aanmerking te nemen inkomen gerekend.

 • 7.

  Bij de berekening van de draagkracht uit inkomen, blijft artikel 22a Pw (=kostendelersnorm) buiten toepassing.

 • 8.

  Bij de vaststelling van de draagkracht uit inkomen, worden de: individuele inkomenstoeslag (artikel 36 Pw) en de individuele studietoeslag (art. 36b Pw), buiten beschouwing gelaten.

 • 9.

  Als de belanghebbende op datum aanvraag bijzondere bijstand de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt de pensioenvrijlating genoemd in art. 33 lid vijf van de wet niet tot het in te aanmerking nemen inkomen gerekend.

 • 10.

  Bij de berekening van de draagkracht wordt rekening gehouden met een eventueel executoriaal beslag op inkomen met dien verstande dat uitgegaan wordt van het besteedbaar inkomen.

 • 11.

  Bij de belanghebbende die deelneemt aan een minnelijke schuldregeling, wordt bij de berekening van de draagkracht van die belanghebbende uitgegaan van het besteedbaar inkomen mits door deze belanghebbende wordt aangetoond dat de minnelijke schuldregeling conform de richtlijnen van de Nederlandse vereniging voor Volkskrediet (NVVK) is.

 • 12.

  De belanghebbende die deelneemt aan een schuldsaneringstraject op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) wordt geacht geen draagkracht uit inkomen te hebben.

 • 13.

  Er wordt volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19).

 • 14.

  De ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Zundert’ zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK heeft betrekking op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

 • a.

  kosten van huur;

  • de maandelijkse kale huur voor zover die huurprijs hoger is dan de maximale huurtoeslaggrens (€ 752,33 per maand);

  • de maandelijkse servicekosten te weten:

   • -

    kosten voor schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten;

   • -

    kosten energie voor gemeenschappelijke ruimten;

   • -

    kosten voor de huismeester;

   • -

    kosten voor dienst- en recreatieruimten.

 • b.

  kosten van de hypotheek(rente) voor de woning;

  • maandelijkse aflossing en hypotheekrente voor zover die hoger zijn dan € 750,00 per maand en rekening houdend met het fiscaal voordeel op grond van de Wet inkomstenbelasting in verband met hypotheekrenteaftrek;

  • bij een appartementencomplex de maandelijkse VVE-bijdrage,

   uitgezonderd:

   • -

    Voorschot water- en energieverbruik eigen appartement.

Mits voldaan wordt aan onderdeel ‘a’ of ‘b’, dan tevens de kosten van:

 • c.

  maandelijks verschuldigde verzekeringspremies voor de opstal -en inboedel.

 • d.

  verschuldigde onroerend zaakbelasting in de periode 1 maart 2021 tot 1 oktober 2021 (= 7/10e deel van de aanslag) als de aanvrager geen recht heeft op kwijtschelding daarvan.

 • e.

  maandelijks verschuldigde overige gemeentelijke heffingen in de periode 1 maart 2021 tot 1 oktober 2021 (= 7/10e deel van de aanslag) voor respectievelijk de:

  • -

   afvalstoffenheffing;

  • -

   rioolheffing;

  • -

   hondenbelasting;

  • -

   zuiveringsheffing Waterschap.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via het Werkplein Hart van West-Brabant. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   de bewijzen van het inkomen van de maand van ingang;

  • b.

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten van de maand van ingang.

 • 3.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 november 2021.

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden ingediend tot 1 januari 2021.

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.

Artikel 8 Maximale hoogte tegemoetkoming

De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt € 750 per huishouden per maand en is van toepassing nadat eventuele draagkracht is toegepast.

Artikel 9 Inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • a)

  inkomen uit arbeid;

 • b)

  inkomen uit de eigen onderneming;

 • c)

  inkomen uit een uitkering;

 • d)

  inkomen uit verhuur; en

 • e)

  inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 10 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 11 Uitbetaling

De uitbetaling vindt maandelijks plaats.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet, dan wel in mindere mate in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 13 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de derde dag na bekendmaking in het gemeenteblad en werken terug tot en met 1 januari 2021. Deze beleidsregels vervallen op 1 november 2021.

 • 2.

  De eerder vastgestelde beleidsregels “Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Zundert” worden ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels TONK gemeente Zundert”.

 

Aldus besloten in de vergadering van 06-07-2021

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

J.G.P. Vermue

Naar boven