Gemeenteblad van Brielle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrielleGemeenteblad 2021, 239651verkeersbesluit of -mededelingAanleg gehandicapten parkeerplaats Hellehoek 69 Zwartewaal

Z10195-2021

Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle betreffende het nemen van een verkeersbesluit, als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Betreffende:

Het aanleggen van een kenteken gebonden gehandicapten parkeerplaats aan de Hellehoek te Zwartewaal.

Burgemeester en wethouders van Brielle;

gelezen:

het verzoek van mevrouw De Vos - Rietdijk voor de aanleg van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van de woning: adres Hellehoek 69 in Zwartewaal;

gelet op:

- De Wegenverkeerswet 1994, artikel 2, lid 1 sub b, artikel 15, lid 1 en artikel 18, lid 1d

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

- het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, de artikelen 12 sub a en 21 e.v.

- de Beleidsnotitie Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Brielle 2009

- de Algemene wet bestuursrecht

- het mandaatbesluit gemeente Brielle

overwegende dat:

- op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

- de Beleidsnotitie Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Brielle 2009 regels geeft over de wijze waarop moet worden omgegaan met aanvragen om algemene en kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen;

- een gehandicaptenparkeerplaats kan worden gerealiseerd door het aanbrengen van bord E6 van Bijlage I van het RVV 1990.

Motivering besluit

Beoordeling aanvraag

1. De aanvrager heeft verzocht om een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning, zijnde de Hellehoek 69 te Zwartewaal;

2. De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

3. De aanvrager maakt gebruik van een brommobiel met kenteken FN – 421 - S;

4. De aanvrager heeft geen ruimte om daarmee op eigen terrein te parkeren;

5. De aanvrager verzoekt om een plaats aan de achterkant van zijn woning.

Beleid en regelgeving

In de Beleidsnotitie Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Brielle 2009 worden regels aangegeven hoe om te gaan met aanvragen voor algemene en kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen.

Het hebben van een gehandicaptenparkeerkaart is daarbij van belang. In de Regeling gehandicaptenparkeerkaart gaat het over motorvoertuigen op meer dan twee wielen en brommobielen. Uitgave van de kaart is correct en aanvrager kan daarmee altijd gebruik maken van een algemene gehandicaptenparkeerplaats.

Voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ligt dat anders.

De Uitvoeringsvoorschriften Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) heeft het expliciet over een gereserveerde parkeerplaats met kenteken voor motorvoertuigen of een gehandicaptenvoertuig.

Kijkend naar de definitie van motorvoertuigen in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) valt de bromfiets niet onder de noemer motorvoertuig. Een brommobiel is een bromfiets op meer dan twee wielen. Daarbij is de brommobiel ook geen gehandicaptenvoertuig.

Op grond van deze bovenstaande bepalingen wordt de aanvraag om een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats afgewezen, maar kan wel een algemene gehandicaptenparkeerplaats toegekend worden. De aanvrager is hiervan op de hoogte gebracht.

Er blijven daarbij voldoende parkeerplaatsen over voor overige bewoners en bezoekers.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord:

- De weg is in beheer bij de gemeente.

- De beleidsmedewerker verkeer van de afdeling beheer openbare ruimte van de sector grondgebied is akkoord gegaan met de aanleg van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op de voornoemde locatie.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met Politie .

- De politie is d.d. 31-5-2021 gevraagd advies te geven. De politie heeft d.d. 16-7-2021 nog geen advies uitgebracht voor de aanleg van de algemene gehandicaptenparkeerplaats op de voornoemde locatie.

Uit het oogpunt van:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

Is het gewenst een parkeervak in de nabijheid van de woning aan de coosenhoekstraat zoals zichtbaar op de bijgevoegde tekening aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats door het aanbrengen van bord E6 van Bijlage I van het RVV 1990.

Gelet op de vorenstaande overwegingen zijn wij van oordeel, dat de in het dictum te noemen verkeersmaatregel behoort te worden genomen.

Het voornemen om dit besluit te nemen is op d.d. 30-6-2021 gepubliceerd en heeft ter inzage gelegen tot en met 14-7-2021.

Er zijn geen zienswijzen ingekomen.

 

BESLUIT

b e s l u i t e n:

1. de aanvraag voor een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats nabij Hellehoek 69 in Zwartewaal af te wijzen;

2. een algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij Hellehoek 69 in Zwartewaal te realiseren, zoals aangegeven op bijgaand overzicht;

3. onderhavig besluit te publiceren.

 

Brielle 16 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Brielle

Namens deze,

Peter van der Borgt

Teammanager afdeling beheer openbare ruimte

Mededelingen

Bijlage(n):

 

  • 1.

    overzichtstekening

  • 2.

    tekening parkeerplaats

  • 3.

    foto brommobiel

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden worden erop gewezen dat binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle.