Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 239558ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBestemmingsplan Krúspaed 4 te Sondel

Met ingang van vrijdag 23 juli 2021 ligt gedurende 6 weken het op 27 juni 2021 vastgestelde bestemmingsplan Sondel – Krúspaed 4 met de bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Krúspaed 4 en delen van M 4307 en M 4309.

 

Doel

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij de bestemming wonen van Krúspaed 4 wordt vergroot met een deel van de percelen M 4307 en M 4309.

 

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn gesloten in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Informatie over het bestemmingsplan is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Op die site staat een link naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl via welke het bestemmingsplan zelf is te bekijken. De planid is NL.IMRO.1940.BPSON21KRUSPAED4-VA01.

 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door belanghebbenden en een ieder die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

 

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 23 juli 2021

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren