Gemeenteblad van Reusel-De Mierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenGemeenteblad 2021, 239416omgevingsvergunningBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kleine Hoeven 1A in Reusel, bouwen van een bedrijfshal en het aanleggen van een inrit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie:

Kleine Hoeven 1A in Reusel

Omschrijving:

bouwen van een bedrijfshal en het aanleggen van een inrit

Besluitdatum:

19 juli 2021

Zaaknummer:

REU-2021-0440

Onderdelen:

  • Bouwen

  • Inrit/Uitweg

Procedure:

Regulier

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5540 AA Reusel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 20 juli 2021 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.