Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 239325omgevingsvergunningOntwerpbesluit omgevingsvergunning woningbouw ‘Bergervliet’ te Berg en Terblijt

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat een ontwerp besluit omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) ter inzage ligt voor het realiseren van 19 appartementen en 3 grondgebonden woningen op de locatie ‘Bergervliet’ aan de Langen Akker te Berg en Terblijt.

Omgevingsvergunning

Op 18 december 2020 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van 19 appartementen en 3 grondgebonden woningen op de locatie ‘Bergervliet’ aan de Langen Akker te Berg en Terblijt. De aanvraag is geregistreerd onder Z-HZ_WABO-2020-000922 en omvat de volgende activiteiten:

  • bouwen;

  • handelen in strijd met de regels van de ruimtelijke ordening;

  • het realiseren van een uitrit.

Omschrijving

Het plan betreft de bouw van 19 appartementen en 3 grondgebonden woningen.

Inzage

Het ontwerp besluit omgevingsvergunning ligt, met bijbehorende stukken, van 22 juli tot en met 1 september 2021 op de volgende wijze ter inzage:

  • via de gemeentelijke website https://www.valkenburg.nl/bestuur en organisatie/beleid-en-regelgeving/bekendmakingen of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0994.2021OV002-ON01);

  • bij het Klant Contact Centrum van de gemeente, uitsluitend tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en op afspraak via tel. 14 043.

Zienswijzen

Gedurende de ter inzage termijn kan iedereen een zienswijze over het ontwerp besluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 998, 6300 AZ te Valkenburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het Klantcontact centrum (tel. 14 043).

Valkenburg, juli 2021