Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 239255beleidsregelBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Beleidsregels schade ingravingen kabels en leidingen gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Barneveld alsmede artikel 3:4, tweede lid en het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden schade aan straatwerk, overige verhardingen of groenvoorzieningen ontstaat, die hersteld moet worden en dat deze herstelkosten altijd voor rekening van de netbeheerder komen.

 

overwegende dat het wenselijk is om (onder andere) de voorwaarden en tarieven vast te leggen met betrekking tot de wijze van verrekening van de herstelkosten van straatwerk, gesloten verharding, natuursteenverhardingen en groenvoorzieningen en de beheers- en degeneratiekosten;

besluit:

 

vast te stellen de Beleidsregels schade ingravingen kabels en leidingen gemeente Barneveld:

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  De begripsbepalingen van de vigerende Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) gemeente Barneveld zijn op deze regeling van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken.

 • 2.

  Deze regeling is vastgesteld door het college als beleidsregel ter uitwerking van de AVOI.

 • 3.

  Alle technische en procedurele aspecten die verband houden met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zijn opgenomen in het Handboek kabels en leidingen gemeente Barneveld.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op alle werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in of op de openbare grond van de gemeente Barneveld, behoudens voor de aspecten waarin is voorzien in privaatrechtelijke overeenkomsten.

 • 2.

  Deze regeling is niet van toepassing op gemeentelijke kabels en/of leidingen.

Artikel 3 Uitgangspunten bij verrekening van herstelkosten

 • 1.

  De gemeente Barneveld stelt de netbeheerder in de gelegenheid de ontstane schade ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zelf voor eigen rekening en risico te (laten) herstellen, tenzij vooraf anders wordt overeengekomen. De netbeheerder verzorgt daarbij de uitvoering van het tijdelijke en definitieve herstel van de elementenverharding en/of bermen en gazons. De gemeente verzorgt het definitieve herstel van groenvoorzieningen en gesloten verhardingen. De beheer-, degeneratie- en herstelkosten worden berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 5, onderdeel a.

 • 2.

  Indien herstel niet binnen de gestelde termijnen plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente Barneveld het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden aan de netbeheerder doorberekend. De netbeheerder wordt hiervan vooraf (schriftelijk) op de hoogte gebracht door de gemeente Barneveld.

 • 3.

  Hieronder is per categorie aangegeven wat de uitzonderingen op het bovenstaande zijn:

  • a.

   Herstel van reguliere elementenverhardingen:

   Geen uitzonderingen.

  • b.

   Herstel van natuursteenverharding of sierbestrating:

   Geen uitzonderingen.

  • c.

   Herstel van groenvoorzieningen (excl. bermen en gazons):

   De gemeente Barneveld voert werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen (exclusief bermen en gazons) in eigen beheer uit of laat dit uitvoeren door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De gemeente Barneveld berekent 100% van de marktconforme kosten door aan de netbeheerder.

    

   Als de netbeheerder bij uitzondering toestemming krijgt van de gemeente om de werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen zelf uit te voeren geeft de gemeente aan onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren. In ieder geval geldt dan voor de netbeheerder een garantietermijn van een jaar of een volledig groeiseizoen (week 13 t/m 45) na oplevering.

  • d.

   Herstel van gesloten verhardingen:

   Bij werkzaamheden waar ter plaatse gesloten verharding aanwezig is en de netbeheerder toestemming heeft gekregen van de gemeente Barneveld om de gesloten verharding open te breken, dient de netbeheerder ervoor te zorgen dat, nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, de sleuf tijdelijk dicht gestraat wordt. Het opbreken van de gesloten verharding en het dichtstraten van de sleuf dient te gebeuren conform de voorschriften uit het Handboek kabels en leidingen van de gemeente Barneveld.

    

   De gesloten verharding wordt tijdens het periodieke onderhoudsprogramma in opdracht van de gemeente Barneveld hersteld. De gemeente Barneveld berekent 100% van de marktconforme herstelkosten door aan de netbeheerder. De herstelkosten worden berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 5, onderdeel b.

Artikel 4 Verhalen van overige schade

Niet alle schades die de gemeente als gevolg van kabel en/of leidingwerkzaamheden lijdt kunnen door de vooraf vastgestelde schadehersteltarieven worden gedekt.

Dit is het geval bij:

 • a.

  Schade aan groenvoorzieningen (excl. bermen en gazons)

  Met betrekking tot het opnemen van beplanting zullen al vóór het verstrekken van het instemmingsbesluit specifieke afspraken worden vastgelegd, zie ook artikel 3, onderdeel c

   

  De schade aan bomen wordt achteraf vastgesteld. De aansprakelijkheidsstelling voor de schade vindt plaats conform het civiele aansprakelijkheidsrecht. Het totale schadebedrag wordt opgebouwd uit de getaxeerde schade inclusief taxatiekosten, beredderingskosten en overige bijkomende kosten, zoals voor het verhalen van schade.

 • b.

  Schade die ontstaat buiten de sleuf

  Als gevolg van werkzaamheden kan er ook schade ontstaan buiten de sleuf (aan materialen, lantaarnpalen, verkeerslichten, geparkeerde auto’s, e.d.). Voor zover het gemeentelijke eigendommen betreft kan de gemeente deze schade gaan verhalen conform het civiele aansprakelijkheidsrecht.

 • c.

  Verborgen gebreken

  Indien binnen een jaar na oplevering en goedkeuring van hersteld straatwerk een buitenproportionele oneffenheid wordt geconstateerd door de gemeente dan zal de netbeheerder in staat gesteld worden om de verharding te (laten) herstellen. Het is inherent dat alleen die schade in ogenschouw wordt genomen die aantoonbaar het gevolg is van werkzaamheden van die netbeheerder die als laatste werkzaamheden op de onderhavige locatie heeft uitgevoerd.

   

  Indien herstel niet binnen de gestelde termijnen plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente Barneveld het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden voor 100% aan de netbeheerder doorberekend.

Artikel 5 Tarieven

 • a.

  Beheer- en degeneratiekosten:

  De beheer- en degeneratiekosten worden berekend volgens de vigerende VNG richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom en de daarbij behorende Tarieven (her)straatwerkzaamheden kabels- en/of leidingwerken. Voor de gemeente Barneveld wordt het tarief B2 (herstel, met 12 maanden garantie, door de netbeheerder en onderhoud door de gemeente) gehanteerd.

   

  Deze tarieven worden voor alle netbeheerders gehanteerd en worden jaarlijks vastgesteld door de VNG.

 • b.

  Tarief herstel gesloten verhardingen:

  In de gemeente Barneveld wordt voor het herstel van asfaltverharding € 885,85 excl. BTW per m2 gehanteerd, inclusief verkeersmaatregelen en de aan- en afvoerkosten. Voor het herstel van bermbeton geldt een tarief voor 1 m2 van € 970,36 daarna komt er per m2 € 112,50 excl. BTW per m2, inclusief verkeersmaatregelen en de aan- en afvoerkosten.

 • c.

  Tarief herstel groenvoorzieningen:

  In de gemeente Barneveld worden voor het herstel van groenvoorzieningen de volgende tarieven gehanteerd:

  Beplantingvakken

  € 47,50,- per m2 excl. BTW

  Gras met bollen

  € 31,75 per m2 excl. BTW

  Gazongras

  € 11,- per m2 excl. BTW

  Bomen

  Variabel en situatieafhankelijk

  De tarieven zijn inclusief verkeersmaatregelen en de aan- en afvoerkosten en zijn vastgesteld in 2021.Jaarlijkse indexering vindt plaats conform het landelijke prijsindexcijfer van de grond-, weg-, en waterbouw, onderwerp “wegen met gesloten verharding” van het CBS. Dit indexcijfer wordt steeds bepaald in januari, april, juli en oktober. Het indexcijfer van de maand oktober bepaalt het tarief voor het volgende jaar.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking, onder intrekking van de Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen gemeente Barneveld, die op 15 november 2017 vastgesteld is.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels schade ingravingen kabels en leidingen gemeente Barneveld.

 

Aldus vastgesteld op 13 juli 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

W. Wieringa,

Secretaris

J.J. Luteijn,

Burgemeester