Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 239143omgevingsvergunningBesluit omgevingsvergunning Hekerweg 20 te Valkenburg

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat een besluit omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) ter inzage ligt voor het uitbreiden van het aantal te exploiteren kampeerplekken op de locatie Hekerweg 20 te Valkenburg met vijf plekken.

Omgevingsvergunning

Op 11 september 2020 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van het aantal te exploiteren kampeerplekken op de locatie Hekerweg 20 te Valkenburg met vijf plekken. De aanvraag is geregistreerd onder Z-HZ_WABO-2020-000649 en omvat de volgende activiteit:

  • handelen in strijd met de regels van de ruimtelijke ordening.

Omschrijving

Het plan houdt een uitbreiding van het aantal te exploiteren kampeerplekken op de locatie Hekerweg 20 te Valkenburg met vijf plekken in, zodat in totaal maximaal 15 plekken in plaats van 10 plekken geëxploiteerd kunnen worden.

Inzage

Het besluit omgevingsvergunning ligt, met bijbehorende stukken, van 22 juli tot en met 1 september 2021 op de volgende wijze ter inzage:

  • via de gemeentelijke website https://www.valkenburg.nl/bestuur en organisatie/beleid-en-regelgeving/bekendmakingen of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0994.2021OV003-VA01);

  • bij het Klant Contact Centrum van de gemeente, uitsluitend tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en op afspraak via tel. 14 043.

Beroep

Gedurende de ter inzage termijn kan tegen het genoemde besluit beroep ingesteld worden door een belanghebbende die tijdig een zienswijze ingebracht heeft tegen het ontwerpbesluit of aan kan tonen dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest is. Een beroep moet ingesteld worden bij de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ te Roermond. In het beroepschrift moet in elk geval worden vermeld:

  • de datum;

  • het besluit waartegen u beroep aantekent;

  • de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit;

  • uw naam, adres en handtekening.

Voorlopige voorziening

Als u beroep aantekent dan blijft het besluit toch geldig. Wilt u dit voorkomen dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ te Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen en een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Valkenburg, juli 2021