Ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug

 

Met ingang van vrijdag 30 juli 2021 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Plangebied

Het plangebied omvat in grote lijnen de bestaande kern van Scharsterbrug. Het bestemmingsplan is een actualisatie van het bestemmingsplan Scharsterbrug 2008.

 

Doel

Het bestemmingsplan geeft een nieuwe bestemmingsplanregeling voor Scharsterbrug en heeft overwegend een conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Het uitgangspunt is dat de bestaande planologische / en of vergunde situatie wordt vastgelegd en dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Rekening is gehouden met recent beleid en regelgeving en de harmonisatie van regels.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPSSB19SCHARSTBRUG-ON01.

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

 

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug

  • waarom u een zienswijze indient

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

 

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

De gemeenteraad neemt een besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan en over het al dan niet overnemen van de eventuele zienswijzen.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

 

Joure, 29 juli 2021

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven