Gemeenteblad van Reusel-De Mierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenGemeenteblad 2021, 238620ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBEKENDMAKING TERINZAGELEGGING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, POSTELSEDIJK 1 - SLEUTELSTRAAT, REUSEL’

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 juli 2021 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Postelsedijk 1 - Sleutelstraat, Reusel’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in de bestemmingswijziging van het bouwvlak waarbij de bestaande woning wordt gesloopt en word herbouwd op het zelfde perceel aan de kant van de Sleutelstraat. De bestemming Wonen blijft daarbij ongewijzigd.

 

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels, verbeelding en bijbehorende bijlagen.

 

Ongewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad geen wijzingen aangebracht aan het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn op het ontwerpbestemmingsplan ook geen zienswijzen ingediend.

 

Inzage

Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf maandag 26 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 17:00 uur, op dinsdag van 09.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Kijk op onze website of er eventueel gewijzigde openingstijden zijn. Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen op:

de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/bestemmingsplannen.

 

Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1667.BPBpost0078-VAST.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dit kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Er zijn bij de vaststelling geen wijzigingen aangebracht.

 

Spoed

Is het beroepschrift zo spoedeisend dat u de behandeling ervan niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om de inwerkingtreding van het bestemmingsplan uit te stellen. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u een beroepschrift heeft ingediend.

 

Waar indienen?

Het beroepschrift dient u in bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In beide gevallen betaalt u hier kosten (griffierecht) voor.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de inzagetermijn. Als binnen de inzagetermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

 

Vragen

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met Lisa van Ewijk. U bereikt haar via telefoonnummer 0497 - 650 650 of via e-mail l.vanewijk@reuseldemierden.nl.

 

 

 

 

Reusel, 23 juli 2021

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans mw. A.J.M.H. van de Ven

secretaris burgemeester