Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 238416algemeen verbindend voorschrift (verordening)Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van een tijdelijke regeling ter compensatie van dorpshuizen voor de verhoging van het OZB-tarief eigenaarsdeel (Tijdelijke subsidieregeling gedeeltelijke OZB-compensatie dorpshuizen gemeente Barneveld)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld;

besluit:

 

vast te stellen de Tijdelijke subsidieregeling gedeeltelijke compensatie OZB dorpshuizen gemeente Barneveld

Artikel 1

In deze regeling wordt onder ‘OZB’ verstaan: onroerende-zaakbelastingen.

Artikel 2
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor de belastingjaren 2020 en 2021 op aanvraag een subsidie ter gedeeltelijke compensatie van de voor die belastingjaren aan de gemeente Barneveld verschuldigde en betaalde OZB verlenen.

 • 2.

  Subsidie kan uitsluitend verleend worden aan stichtingen of verenigingen die de eigenaar zijn van het vastgoed waar dorpshuisactiviteiten hoofdzakelijk plaatsvinden en waar de OZB-aanslag betrekking op heeft.

Artikel 3

De hoogte van de subsidie per jaar bedraagt 25% van de WOZ-waarde van het voor OZB aangeslagen vastgoed waarvan de aanvrager eigenaar is, vermenigvuldigd met het tarief voor het eigenarendeel niet-woningen.

Artikel 4

Voor elk belastingjaar waarop deze regeling van toepassing is, geldt een subsidieplafond van in totaal € 3.500,-.

Artikel 5
 • 1.

  Een aanvraag voor een OZB-compensatie voor zowel het belastingjaar 2020 als het belastingjaar 2021 wordt uiterlijk ingediend op 31 december 2021.

 • 2.

  De aanvrager overlegt bij zijn aanvraag:

  • a.

   informatie waaruit blijkt dat hij voldoet aan de criteria, genoemd in artikel 2;

  • b.

   een kopie van de OZB-aanslag; en

  • c.

   een kopie van een document waaruit blijkt dat de OZB-aanslag betaald is.

Artikel 6
 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen vier weken nadat de volledige aanvraag ontvangen is.

 • 2.

  Het besluit tot subsidieverlening houdt tevens de vaststelling van deze subsidie in.

Artikel 7
 • 1.

  Deze regeling treedt de dag na de datum waarop deze gepubliceerd is in werking.

 • 2.

  Deze regeling geldt tot en met 31 december 2021, met dien verstande dat tijdig ingediende aanvragen waarop op die datum nog niet besloten is, nog overeenkomstig deze regeling afgehandeld zullen worden. Deze uitzondering geldt ook voor eventuele nog niet afgeronde rechtsbeschermingsprocedures die besluiten op aanvragen als bedoeld in deze regeling als onderwerp hebben.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling gedeeltelijke compensatie OZB dorpshuizen gemeente Barneveld.

 

Aldus vastgesteld op 13 juli 2021.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

W. Wieringa

Secretaris

J.J. Luteijn

Burgemeester