Gemeente Someren – Instellen eenrichtingsverkeer – Noorderlaan tussen haakse bocht en Ter Hofstadlaan in Someren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

 

 

Gelet op:

 

 • -

  artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

 

 • -

  artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 op grond waarvan een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

 • -

  artikel 2, eerste lid, van de WVW 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten kunnen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

 • -

  artikel 24 onder a van het BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef;

 

 

Overwegende dat:

 

 • -

  de inrichting van de Noorderlaan wordt gewijzigd, waarbij in het gedeelte tussen de haakse bocht bij het parkeerterrein naast de sporthal en de Ter Hofstadlaan de rijbaan wordt versmald;

 

 • -

  dat voor fietsen en bromfietsen na wijziging van de inrichting van de Noorderlaan ruimte aanwezig is om motorvoertuigen te kunnen passeren en dat deze voertuigen van het eenrichtingsverkeer kunnen worden uitgezonderd;

   

 • -

  er overleg heeft plaatsgevonden met bewoners via een participatietraject over het eenrichtingsverkeer en dat hiervoor draagvlak bestaat;

 

 • -

  dit verkeerbesluit strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

 

nemen, gelet op het voorgaande, het volgende

 

 

 

Besluit:

 

 

 • 1.

  tot het plaatsen van het bord C3 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de Noorderlaan vanaf de haakse bocht bij het parkeerterrein bij de sporthal, waardoor er een eenrichtingsweg wordt ingesteld, die loopt vanaf de haakse bocht in de richting tot aan de Ter Hofstadlaan;

   

 • 2.

  tot het plaatsen van borden D4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de Ter Hofstadlaan ter hoogte van de kruising van de Noorderlaan, waardoor op de Ter Hofstadlaan een gebod wordt ingesteld om ter hoogte van de kruising met de Noorderlaan rechtdoor te rijden;

   

 • 3.

  tot het plaatsen van borden C4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan de Noorderlaan op de kopse kant bij de aansluitingen van het Noordplein (2x), Hoepelakkerstraat en Klokhuisstraat met de Noorderlaan, waarbij een eenrichtingsweg wordt ingesteld in de richting naar de Ter Hofstadlaan;

   

 • 4.

  tot het plaatsen van onderborden bij de borden, zoals genoemd bij besluit 1, 2 en 3 met de tekst ‘uitgezonderd’, het fietssymbool en het bromfietssymbool, waardoor fietsen en bromfietsen van het eenrichtingsverkeer worden uitgezonderd.

   

 

Burgemeester en wethouders van Someren,

Namens dezen,

Beleidsmedewerker openbare ruimte

W.S.R. de Ruiter

 

 

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit en belanghebbende?

Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent. Het bezwaarschrift moet u, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: loket.rechtspraak.nl/burgers/digitaal procederen

Naar boven