Gemeente Krimpen aan den IJssel - Regionaal convenant Aanpak van complexe woonoverlast

Partijen:

 • 1.

  Politie. Voor deze de politiechef van de Regionale Politie Eenheid Rotterdam; hierna te duiden als “de politie”;

 • 2.

  Deelnemende gemeenten. Voor deze de burgemeester; hierna te duiden als "de burgemeester";

 • 3.

  Deelnemende woningcorporaties. Voor deze de (directeur) bestuurder; hierna te duiden als “de woningcorporatie”:

 • 4.

  Deelnemende particuliere verhuurders en de vertegenwoordigers van particuliere verhuurders. Voor deze de vertegenwoordigende medewerker; hierna te duiden als “de particuliere verhuurder”.

Hierna gezamenlijk te worden aangeduid als ‘Partijen’,

 

Overwegende dat:

 • Woonoverlast een groot maatschappelijk probleem is dat vanuit en rondom een woning kan worden veroorzaakt;

 • De burgemeester een Regierol en een Uitvoerende rol heeft in de Aanpak van Complexe woonoverlast waarbij de burgemeester, de politie, de woningcorporaties en de particuliere verhuurders samenwerken en daarom door de burgemeester medewerkers zijn aangewezen om daarvoor relevante Politiegegevens te ontvangen en te gebruiken;

 • Partijen beogen te komen tot een effectieve Aanpak van woonoverlast zoals is neergelegd in een voor elke gemeente afzonderlijk gemaakt Uitvoeringsplan;

 • De aanpak erop is gericht om overlast aan te pakken die veroorzaakt wordt vanuit een woning of aanpalende gebouwen waar omwonenden in hun eigen woning last van hebben en die niet opgelost kan worden door interventies van een Partij afzonderlijk;

 • Er Instrumenten bij Woonoverlast dienen te worden ingezet waarmee Woonoverlast stopt of verminderd en verdere escalatie voorkomen kan worden. Voor de Aanpak van overlast zijn Samenwerkingsafspraken noodzakelijk over de door Partijen individueel en/of in samenwerking te leveren inspanningen, voordat er van gebruik van Politiegegevens sprake kan zijn;

 • Instrumenten zoals het opleggen van bestuurlijke gedragsaanwijzingen, het tijdelijk sluiten van woningen of het ontbinden van huurcontracten zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen, maar dat dergelijke Maatregelen in sommige gevallen noodzakelijk blijken;

 • Dossieropbouw en uitwisseling van overlastgegevens tussen Partijen essentieel is voor een effectieve aanpak en partijen daarbij streven naar evenwicht tussen enerzijds privacybescherming en anderzijds adequate aanpak van de Woonoverlast binnen de bestaande wetgeving;

 • Afstemming tussen Partijen plaatsvindt in het Gezamenlijke overleg Woonoverlast en in Bilaterale overleggen;

 • Afspraken worden vastgelegd in het Plan van aanpak.

En gelet op:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

 • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG);

 • de Wet politiegegevens (Wpg);

 • Besluit Politiegegevens (Bpg);

 • de Gemeentewet artikel 151d, 172 en 174a;

 • de Huisvestingswet;

 • de Woningwet;

 • de Politiewet;

 • de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek;

 • het huurrecht, in het bijzonder boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 Definities

 • 1.1

  In aanvulling op de definities gegeven in de AVG, UAVG en Wpg, wordt in dit convenant en de daarbij behorende bijlage(n) verstaan onder:Aanpak problematische groepen en groepsgedrag: methodiek waarmee overlastgevend gedrag van groepen kan worden gestopt.

  • 1.

   Aanpak problematische groepen en groepsgedrag: methodiek waarmee overlastgevend gedrag van groepen kan worden gestopt.

  • 2.

   Aanpak van woonoverlast: de processen en instrumenten die leiden tot het stoppen of verminderen van Complexe woonoverlast.

  • 3.

   Afsluitrapportage: rapportage die geschreven wordt na het besluit de aanpak te stoppen.

  • 4.

   Bilaterale overleggen: overleggen tussen de Partijen buiten het gezamenlijk overleg om.

  • 5.

   Betrokkene(n): de overlastgever, de melder, de omwonende, de medehuurder, de hoofdhuurder en/of wie verantwoordelijk is voor de overlastgever.

  • 6.

   Complexe Woonoverlast: woonoverlast die niet door een partij afzonderlijk kan worden opgelost en waarbij een gezamenlijk belang is dat de overlast stopt.

  • 7.

   Datalek : een inbreuk in verband met persoonsgegevens in de zin van artikel 4 sub 12 AVG.

  • 8.

   Dossieropbouw: vastlegging van alle voor de aanpak van Complexe woonoverlast relevante informatie.

  • 9.

   Ernstige en herhaaldelijke hinder: overlast in welke vorm dan ook, die naar algemene maatstaven in het maatschappelijk verkeer als ernstig en onacceptabel is te kwalificeren, veroorzaakt in of vanuit een woning of bij een woning behorend erf of in de onmiddellijke nabijheid daarvan en die herhaaldelijk worden veroorzaakt, zo mogelijk gestaafd met feitelijke gegevens op basis van waarnemingen, al dan niet in combinatie met metingen.

  • 10.

   Gezamenlijke aanpak: afspraken tussen de Partijen onderling om de woonoverlast te stoppen.

  • 11.

   Gezamenlijk overleg: overleg met Partijen waar de overlast wordt besproken, afspraken worden gemaakt en de voortgang wordt gemonitord.

  • 12.

   Instrumenten: middelen gericht op het verminderen of stoppen van Complexe woonoverlast.

  • 13.

   Klant bij verhuurder: hoofdhuurder of medebewoners.

  • 14.

   Medewerker gemeente: ambtenaar die de regie voert op en/of de operationele kant van de aanpak uitvoert.

  • 15.

   Melder: inwoner die woonoverlast meldt bij een Partij.

  • 16.

   Maatregelen: inzet om woonoverlast te stoppen.

  • 17.

   Overlastgever: diegene (of diegene die verantwoordelijk is voor de overlastgever) die de woonoverlast veroorzaakt.

  • 18.

   Persoonsgerichte aanpak: aanpak gericht op het stoppen van individueel overlastgevend gedrag anders dan woonoverlast.

  • 19.

   Persoonsgegeven: alle informatie die tot de persoon herleidbaar is.

  • 20.

   Regierol: het interactief sturen op processen en monitoren op resultaat en verantwoordelijkheid.

  • 21.

   Plan van aanpak: een door alle betrokken Partijen opgesteld plan waarin woonoverlast wordt geduid en waarin wordt aangegeven op welke manier de overlast aangepakt en gemonitord zal worden. Ook wordt hierin vastgelegd op welke manier er met Betrokkenen en partijen wordt gecommuniceerd.

  • 22.

   Politiegegevens: artikel 8 Wpg. informatie met betrekking tot woonoverlast.

  • 23.

   Samenwerkingsafspraken: afspraken, die met Partijen gezamenlijk worden vastgesteld en vastgelegd om woonoverlast te stoppen.

  • 24.

   Samenwerkingsverband: de samenwerkende Partijen.

  • 25.

   Uitvoerende rol: rol van de medewerker van de gemeente die de operationele kant van de aanpak uitvoert.

  • 26.

   Uitvoeringsplan: beschrijving van het proces van de gemeentelijke aanpak woonoverlast en de rechten van Betrokkene.

  • 27.

   Uitwisseling van overlastgegevens: het over en weer verstrekken tussen de Partijen van relevante informatie.

  • 28.

   Voortgangsrapportage: rapportage waarin wordt omschreven hoe de aanpak verloopt, wat de resultaten zijn en de eventuele bijstelling moet zijn.

  • 29.

   Woonoverlast: hinder die in, vanuit en rondom een woning kan worden veroorzaakt. De overlastgever en/of degenen voor wie hij verantwoordelijk is vertoont overlastgevend gedrag en of laat juist na bepaald gedrag te vertonen waardoor een onplezierige ervaring bij omwonenden wordt veroorzaakt.

  • 30.

   Woonoverlastgever : Betrokkene die woonoverlast veroorzaakt.

Artikel 2 Doeleinden

De aanpak van woonoverlast is erop gericht om het gedrag dat woonoverlast veroorzaakt te stoppen, met als doel het voorkomen dat de overlast de openbare orde en veiligheid schaadt.

Tevens is het aanpak erop gericht, om het vertrouwen van de burger, die overlast ervaart, in de gezamenlijke aanpak woonoverlast te vergroten.

Artikel 3 Grondslagen gegevensverwerking

 • 3.1

  De politie: De politie verwerkt Politiegegevens voor zover die verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van de politietaak, zoals neergelegd in artikel 3 Politiewet. De grondslag voor verwerking van politiegegevens is gelegen in artikel 8 Wpg. De verstrekking door de politie gebeurt op basis van art 20 Wpg.

 • 3.2

  De burgemeester: De burgemeester verstrekt Persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is op grond van artikel 6 lid 1 onder e AVG voor de taak van algemeen belang. De burgemeester verwerkt gegevens in het kader van de uitoefening van zijn taak op grond van handhaving van de openbare orde op grond van artikel 3 en 11 Politiewet jo en artikel 151d, 172, 174a. Gemeentewet. Hieronder valt ook het bestrijden van overlast in een gemeente.

 • 3.3

  Woningcorporaties: De woningcorporaties verwerken Persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is op grond van:

  • a.

   artikel 6 lid 1 onder b AVG voor de uitvoering van de (huur)overeenkomst met Betrokkene;

  • b.

   artikel 6 lid 1 sub f AVG voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of een derde aan wie de gegevens worden verstrekt om Woonoverlast te stoppen, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de Betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert. Op grond van de AVG kan de verantwoordelijke woningcorporatie de gegevens verwerken, tenzij de belangen anderszins en met minder ingrijpende middelen bereikt kunnen worden (proportionaliteit en subsidiariteit) of wanneer de belangen van Betrokkene in een gegeven geval zwaarder wegen dan de noodzakelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die noodzakelijk is.

  • c.

   de Grondwet en de Woningwet (artikel 6 lid 1 sub e AVG) voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een publieke taak van algemeen belang in het kader van de leefbaarheid in de wijk;

  • d.

   artikel 6 lid 1 onder a AVG voor zover de melder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn NAW-gegevens, email en telefoonnummer ten behoeve van de communicatie met de melder over het verloop van de aanpak en het houden van een tevredenheidsonderzoek over de afhandeling van de melding bij de Melder na afloop van de aanpak.

 • 3.4

  Particuliere verhuurder: De particuliere verhuurders verwerken Persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is op grond van:

  • a.

   artikel 6 lid 1 onder b AVG voor de uitvoering van de (huur)overeenkomst met Betrokkene;

  • b.

   artikel 6 lid 1 sub f AVG voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of een derde aan wie de gegevens worden verstrekt om Woonoverlast te stoppen, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de Betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert. Op grond van de AVG kan de verantwoordelijke woningcorporatie de gegevens verwerken, tenzij de belangen anderszins en met minder ingrijpende middelen bereikt kunnen worden (proportionaliteit en subsidiariteit) of wanneer de belangen van Betrokkene in een gegeven geval zwaarder wegen dan de noodzakelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die noodzakelijk is;

  • c.

   artikel 6 lid 1 onder a AVG voor zover de melder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn NAW-gegevens, email en telefoonnummer ten behoeve van de communicatie met de melder over het verloop van de aanpak en het houden van een tevredenheidsonderzoek over de afhandeling van de melding bij de Melder na afloop van de aanpak.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid

 • 4.1

  Partijen bepalen deels gezamenlijk het doel en de middelen van de verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van het samenwerkingsverband, dan wel het Plan van aanpak, de Voortgangsrapportage en de Afsluitrapportage. Voor dat deel worden Partijen aangemerkt als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken. Partijen leggen in dit convenant op transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden vast, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de Betrokkene en de verplichtingen om de bepaalde informatie over de verwerkingsactiviteiten te verstrekken.

 • 4.2

  De wezenlijke inhoud van deze vastlegging wordt aan de Overlastgever beschikbaar gesteld door middel van een brief van de burgemeester die aan de Overlastgever wordt uitgereikt of verstuurd. De Overlastgever wordt geïnformeerd hoe hij zijn rechten kan uitoefenen. De wijze waarop en wanneer de convenantpartners elkaar informeren, is verder uitgewerkt in artikel 12 van dit convenant.

 • 4.3

  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, zijn Partijen in het Samenwerkingsverband ieder voor zich alleen verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerkingen van Persoonsgegevens in de eigen gegevensbestan¬den en de verstrekking vanuit de eigen gegevensbestanden en gegevensdragers aan elkaar, aan de Overlastge¬ver en derden.

 • 4.4

  De, in het kader van dit samenwerkingsverband, door Partijen ontvangen Persoonsgegevens worden alleen verwerkt in de eigen gegevensbestanden van de Partijen, conform de op de Partijen van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 • 4.5

  Partijen zijn zich ervan bewust dat bij het verwerken van Persoonsgegevens sprake moet zijn van doelbinding en dat ook de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit afgewogen worden.

Artikel 5 Categorieën Betrokkenen en categorieën Persoonsgegevens

 • 5.1

  In het kader van de samenwerking worden door Partijen over de volgende 4 categorieën Betrokkenen de volgende categorieën Persoonsgegevens verstrekt. De in de samenwerking gebruikte werkwijze onderscheidt 6 stappen. Per stap worden er andere Persoonsgegevens verwerkt. Schematisch zien de 6 stappen er als volgt uit:

   

  Stap

  Te beantwoorden vragen

  Persoons- gegeven

  Kenmerk van de informatie

  Ontvanger

  Verwerkingsver-antwoordelijke

  Onderzoeks- fase

  Waaruit bestaat de overlast?

  ja

  Enkelvoudige signalen over woonoverlast

  Samenwerkings- verband

  Organisatie die de signalen inbrengt op het gezamenlijk overleg

  Wie zijn de Betrokkenen?

  ja

  Observaties uit het werk en de omgeving

  Samenwerkings- verband

  Organisatie die de signalen inbrengt op het gezamenlijk overleg

  Welke interventies zijn uitgevoerd met welk resultaat?

  ja

  Informatie over aard en omvang van de woonover- last, op individueel persoonsniveau

  Samenwerkings- verband

  Organisatie die de signalen inbrengt op het gezamenlijk overleg

  Gezamenlijke overleg

  Is er sprake van Complexe woonover- last?

  nee

  Besluit tot al dan niet aanpakken van Complexe woonoverlast, inclusief randvoorwaarden

  Samenwerkings- verband

  Samenwerkings­verband

  Is voldaan aan de voorwaarden een aanpak gezamenlijk vorm te geven?

  nee

  Besluit tot al dan niet aanpakken van Complexe woonoverlast, inclusief randvoorwaarden

  Samenwerkings- verband

  Samenwerkings­verband

   

  Stap

  Te beantwoorden vragen

  Persoons- gegeven

  Kenmerk van de informatie

  Ontvanger

  Verwerkingsver-antwoordelijke

  Is de Melder om toestemming gevraagd om de NAW-gegevens, het emailadres en telef­oonnummer te delen?

  ja

  Actief uitgevraagd

  Samenwerkings- verband

  Verhuurder

  Welke voor de Aanpak van woonoverlast relevante informatie is beschikbaar?

  ja

  Informatie over aard en omvang van de woonover- last, op individueel persoonsniveau

  Samenwerkings- verband

  Samenwerkings­verband

  Waardoor wordt de Woonoverlast veroor- zaakt?

  ja

  Informatie over aard en omvang op persoon

  Samenwerkings- verband

  Samenwerkings-verband

  Welke andere professi- onals zijn betrokken?

  ja

  Inzicht in de verschillende organisaties

  Samenwerkings- verband

  Samenwerkings-verband

  Hoe en met wie moet de Woonoverlast aangepakt worden?

  ja

  Informatie over aard en omvang van de Woon- overlast, op individueel persoonsniveau

  Samenwerkings- verband

  Samenwerkings-verband

  Wat is daarvoor nodig?

  ja

  Informatie over aard en omvang van de Woon- overlast, op individueel persoonsniveau

  Samenwerkings- verband

  Samenwerkings­verband

  Opstellen Plan van aanpak

  Welke afspraken worden gemaakt om de Woonoverlast aan te pakken?

  ja

  Plan van aanpak vastleggen, met vaste onderdelen als doelen, acties, monitoring

  Samenwerkings- verband

  Samenwerkings­verband

  Wie en op welke manier wordt gecommuniceerd met de Melder en eventueel andere betrokkene(n)?

  ja

  Plan van aanpak vastleg- gen, met vaste onderdelen als doelen, acties, monito-ring

  Samenwerkings- verband

  Samenwerkings-verband

  Uitvoering interventies en monitoring

  Hoe verloopt het uitvoeren van de aanpak?

  ja

  Afspraken (mogelijk bijstellen)

  Samenwerkings- verband

  Organisatie die acties uit het Plan van aanpak uitvoert en monitort

  Welk effect heeft dat?

  ja

  Voortgang in acties en resultaten

  Samenwerkings- verband

  Organisatie die acties uit het Plan van aanpak uitvoert en monitort

  Voortgangs- bespreking

  Welke bijstelling is nodig?

  ja

  Effecten (op doelen)

  Samenwerkings- verband

  Samenwerkings­verband

  Afsluiten

  Zijn de doelen bereikt?

  ja

  Informatie over aard en omvang van de woonover- last, op individueel persoonsniveau

  Samenwerkings- verband

  Samenwerkings­verband

  Welke eventuele restacties worden bij wie belegd?

  ja

  Beleggen restacties

  Samenwerkings- verband

  Samenwerkings-verband

  Wat zijn de leer- en verbeterpunten uit de aanpak?

  nee

  Leerpunten

  Samenwerkings- verband

  Samenwerkings-verband

   

  Categorie Betrokkenen 1: Melder

  Categorie Betrokkenen 2: Overlastgever (of wie verantwoordelijk is voor de overlastgever)

  Categorie Betrokkenen 3: Klant bij verhuurder

  Categorie Betrokkenen 4: Partij

 • 5.2

  Categorie Betrokkene 1: Melder

  • NAW-gegevens;

  • Telefoon en e-mail;

  • Verslag van de melding woonoverlast;

  • Toestemming melder delen NAW-gegevens, emailadres en telefoonnummer.

 • Deze gegevens worden verwerkt tussen Partijen;

  Partijen nemen deze gegevens op in de eigen dossiers; De gegevens worden gebruikt ten behoeve van:

  • het onderzoek en de aanpak van Complexe woonoverlast;

  • de communicatie met de melder over het verloop van de aanpak;

  • het inzetten van Instrumenten;

  • het houden van een tevredenheidsonderzoek over de afhandeling van de melding bij de Melder na afloop van de aanpak.

 • 5.3

  Categorie Betrokkene 2: Overlastgever (of wie verantwoordelijk is voor de overlastgever)

   

  • NAW-gegevens;

  • Geboortedatum;

  • Telefoon en e-mailgegevens;

  • Gegevens waaruit blijkt dat er woonoverlast is;

  • Gegevens waaruit blijkt dat overlast wordt veroorzaakt door de overlastgever;

  • Gegevens waaruit blijkt wie verantwoordelijk is voor het gedrag van de overlastgever;

  • Verslag van door Partijen afzonderlijk gezette instrumenten en maatregelen en het resultaat daarvan.

 • Deze gegevens worden verwerkt tussen Partijen;

  Partijen nemen deze gegevens op in de eigen dossiers; De gegevens worden gebruikt ten behoeve van:

  • het onderzoek en de aanpak van Complexe woonoverlast;

  • de communicatie met de Overlastgever over het verloop van de aanpak;

  • het inzetten van Instrumenten en Maatregelen.

 • In aanvulling daarop worden door de politie de volgende politiegegevens verstrekt:

  • Artikel 8 Politiegegevens.

 • 5.4

  Categorie Betrokkene 3: Klant bij verhuurder, (mede) huurder, eigenaar en gebruiker alsmede medebewoners:

   

  • NAW-gegevens;

  • Telefoon en e-mailgegevens;

  • Gegevens waaruit blijkt welke relatie bestaat tussen de Overlastgever en de Klant;

  • Gegevens waaruit blijkt wie verantwoordelijk is voor het gedrag van de Overlastgever;

  • Verslag van door Partijen afzonderlijk gezette Instrumenten en Maatregelen en het resultaat daarvan.

 • Deze gegevens worden verwerkt tussen Partijen;

  Partijen nemen deze gegevens op in de eigen dossiers; De gegevens worden gebruikt ten behoeve van:

  • het onderzoek en de Aanpak van Complexe woonoverlast;

  • de communicatie met de Klant over het verloop van de aanpak;

  • het inzetten van Instrumenten en maatregelen.

 • 5.5

  Categorie Betrokkene 4: Partij

   

  De bij dit convenant betrokken Partijen hebben onderhands de contactgegevens van de betrokken medewerkers uitgewisseld.

Artikel 6 Inspanningen, inrichting samenwerking

 • 6.1

  Partijen gaan over tot de gezamenlijke aanpak van Complexe woonoverlast indien:

  • Er is sprake van een gedeeld belang in het oplossen van woonoverlast; en

  • Alle Partijen beoordelen dat een gezamenlijke aanpak de juiste aanpak is om de overlast te stoppen; en

  • De betrokken Partijen voldoende capaciteit beschikbaar stellen om een aanpak te starten én de interventies uit te voeren en te monitoren.

 • 6.2

  De gezamenlijke aanpak verloopt als volgt:

  Een Partij meldt overlast aan bij de Medewerker van de gemeente die de regie voert op de Aanpak woonoverlast. De andere bij de overlast betrokken Partijen krijgen hiervan bericht. De Partijen afzonderlijk zoeken in de eigen systemen voor de Aanpak van de woonoverlast relevante informatie op. Deze zaak wordt besproken op het gezamenlijke overleg. Tijdens dit overleg wordt vastgesteld of er sprake is van Complexe woonoverlast en of de Partijen de Woonoverlast gezamenlijk aanpakken.

  Onderzocht wordt wat het probleem is, welke eventuele achterliggende oorzaken er zijn, wat de doelen zijn en hoe deze doelen worden behaald. Onderzocht wordt of er nog meer voor de Aanpak van de woonoverlast relevante partijen zijn.

  Er wordt gebruik gemaakt van instrumenten en maatregelen. Inzet van instrumenten en maatregelen moet proportioneel en evenredig zijn met de te dienen belangen. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak.

  Dit plan van aanpak wordt uitgevoerd en gemonitord. Wanneer de doelen zijn behaald wordt de zaak afgesloten.

 • 6.3

  Artikel 6.1 en 6.2 van dit convenant zijn niet afdwingbaar. Partijen kunnen op tekortkomingen in de nakoming van artikelen 6.1 en 6.2 van dit convenant of van afspraken die daarmee samenhangen, bij de burgerlijke rechter geen beroep doen.

Artikel 7 Wijze van verstrekking

 • 7.1

  Persoonsgegevens worden alleen verstrekt op de wijze als omschreven in het Uitvoeringsplan dat door elke gemeente is geschreven en aan die medewerkers die uit hoofde van hun functie door die Partijen zijn aangewezen en geautoriseerd voor het verwerken van deze gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taak bij het behalen van de doelstellingen van het convenant.

 • 7.2

  Iedere Partij die bij verstrekking constateert dat de verstrekte Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, stelt de andere Partijen op de hoogte van correcties van en/ of aanvullingen op de persoonsgegevens.

Artikel 8 Geheimhoudingsplicht

 • 8.1

  Partijen nemen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en ongeacht de duur van dit convenant strikte geheimhouding in acht over elkaars organisatie, over informatie die ten behoeve van de uitvoering van dit convenant bij en/of tussen Partijen bekend wordt en vertrouwelijk is, dan wel waarvan mag worden aangenomen dat deze vertrouwelijk is, dan wel persoonsgegevens die worden uitgewisseld, alsmede over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere Partijen, het privacybelang van de betreffende Betrokkene(n)) of het algemene maatschappelijk belang zou schaden, voor zover deze informatie niet al openbare informatie betreft als gevolg van openbaarmaking door één of meer der Partijen, dan wel anderszins bekend is geworden bij het publiek, behoudens wettelijke verplichtingen.

 • 8.2

  Partijen staan ervoor in dat hun personeel bekend is met de in dit artikel vastgestelde verplichting en de naleving hiervan nakomen.

 • 8.3

  Partijen verplichten zich andere Partijen op de hoogte te stellen van de voor hen van toepassing zijnde geheimhoudingsplicht.

 • 8.4

  Partijen komen overeen dat het niet is toegestaan om de binnen het samenwerkingsverband ontvangen gegevens verder te verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn ontvangen. Verdere verwerking mag alleen indien dat is toegestaan op basis van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 9 Bewaartermijnen en vernietiging

 • 9.1

  Partijen bewaren de persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor het beoogde doel van de verwerking.

 • 9.2

  De politie hanteert de verwerking - en bewaartermijnen zoals geregeld in de Wpg.

 • 9.3

  Woningcorporaties hanteren de bewaartermijnen zoals neergelegd in hun bewaarbeleid. Deze zijn op basis van de geldende wet- en regelgeving bepaald, zoals de AVG.

 • 9.4

  De burgemeester bewaart de persoonsgegevens vanaf het moment van afsluiting van de aanpak, niet langer dan vijf jaar in een niet-actieve omgeving, tenzij:

  • -

   In deze periode een nieuw signaal wordt gemeld in de aanpak, kunnen de bewaarde Persoonsgegevens ten behoeve van het nieuwe signaal worden geraadpleegd dan wel verwerkt en is de Aanpak woonoverlast, de Persoonsgerichte aanpak of de Aanpak problematische groepen en groepsgedrag van toepassing op de nieuwe verwerking.

 • De burgemeester kan de ten aanzien van een overlastgever informatie uit het Plan van aanpak, de Voortgangs-rapportage en de Afsluitrapportage opnieuw gebruiken als:

  • de Woonoverlast herleeft;

  • Betrokkene een andere Persoonsgerichte of Groepsgerichte aanpak krijgt om het schaden van de openbare orde en veiligheid te voorkomen en bestrijden.

 • Wanneer de burgemeester de gegevens gebruikt voor één van bovenstaande doelen, zal de medewerker van de gemeente toetsen of de gegevens nog actueel zijn.

 • 9.5

  Indien de woonoverlast binnen 5 jaar niet herleeft, worden de Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk beschouwd voor de burgemeester voor de doeleinden als genoemd in artikel 2 van dit convenant.

 • 9.6

  Overeenkomstig art. 5 lid 1 onder e jo. 89 lid 1 AVG kunnen de Persoonsgegevens voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de Persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt. De opgenomen gegevens worden voor evaluatie dan wel wetenschappelijk onderzoek in niet tot individuele personen herleidbare vorm bewaard.

 • 9.7

  Partijen houden bij het bewaren van de persoonsgegevens ten behoeve van archivering in het algemeen belang rekening met de geldende archiefwet en -regelgeving. De burgemeester hanteert hiervoor de termijnen zoals vastgesteld in de Selectielijst van de VNG.

 • 9.8

  De gegevens (inclusief alle kopieën en back-ups) worden in geval van vernietiging onherstelbaar gewist.

 • 9.9

  Persoonsgegevens worden vernietigd door de burgemeester:

  Als tijdens het gezamenlijke overleg wordt besloten dat er geen sprake is van Complexe woonoverlast. Uitgezonderd in de situatie dat de medewerker van de gemeente een rol heeft in de aanpak van de enkelvoudige woonoverlast of woonfraude.

  Na een periode zoals vastgesteld in de Selectielijst van de VNG na afsluiting van de Aanpak woonoverlast of een andere Persoons- of Groepsgerichte aanpak, voor zover de Persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn om te voldoen aan art. 9 lid 7 van dit convenant.

Artikel 10 Beveiliging

 • 10.1

  Partijen dragen zorg voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de Persoonsgegevens.

  Hiertoe treffen Partijen afdoende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van de Persoonsgegevens en de verwerkingen daarvan. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel van de op Partijen rustende verplichtingen ter zake van de beveiliging van de persoonsgegevens zal iedere Partij procedures in stand houden die erop gericht zijn om beveiligingsincidenten en datalekken redelijkerwijs te detecteren en daarop actie te ondernemen, daaronder begrepen maatregelen tot herstel.

 • 10.2

  Partijen hebben procedures om de betrouwbaarheid, zowel bij aanname als gedurende het dienstverband, van medewerkers vast te stellen en aan te tonen.

 • 10.3

  Partijen zijn zich bewust dat alle afspraken ten spijt incidenten kunnen optreden. Ieder incident aangaande een (mogelijk) inbreuk op de beveiliging van gegevens wordt terstond aan de andere Partijen gemeld, indien de mogelijke inbreuk voldoet aan de interne criteria van de Partij. De melding van de ene Partij aan de andere gebeurt via beveiligde e-mail en bevat een korte beschrijving – geanonimiseerd – van het soort incident en de eventueel getroffen mitigerende maatregelen.

 • 10.4

  Indien sprake is van een Datalek dat betrekking heeft op het deel waarvoor Partijen gezamenlijk verwerkings-verantwoordelijk zijn, draagt de burgemeester zorg voor de afhandeling hiervan en de vervulling van de verplichtingen uit hoofde van art. 33 en 34 AVG.

 • 10.5

  Indien sprake is van een Datalek dat betrekking heeft op het deel waarvoor Partijen zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk zijn, is de partij bij wie het Datalek is geconstateerd verantwoordelijk voor de afhandeling hiervan.

 • 10.6

  Indien gezien de aard van het Datalek melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens wettelijk is verplicht, stemmen Partijen de melding en woordvoering met elkaar af. Partijen zullen op dat moment een nader onderzoek (laten) uitvoeren voor zover dit hun eigen gegevensverwerking betreft waarvoor zij verwerkings-verantwoordelijke zijn. Artikel 41 lid 1 sub d UAVG en art. 23 lid 1 j 27 lid 1 onder a Wpg bieden de mogelijkheid om de Betrokkene, als er sprake is van een opsporingsbelang, niet of op een later moment te informeren.

Artikel 11 Informatieplicht

 • 11.1

  Ten einde ervoor te zorgen dat personen en organisaties bekend worden met de gegevensuitwisseling in het kader van dit Samenwerkingsverband, wordt dit convenant door de deelnemende Partijen gepubliceerd op hun website en/of op andere wijze openbaar gemaakt.

 • 11.2

  Indien de Persoonsgegevens van de melder niet van de Melder zijn verkregen maar van een andere Partij, wordt de melder door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd tenzij er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in artikel 14 lid 5 AVG, danwel artikel 41 UAVG.

 • 11.3

  Indien de Persoonsgegevens niet van de Overlastgever zijn verkregen, wordt de Overlastgever door de burgemeester geïnformeerd tenzij er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in artikel 14 lid 5 AVG, danwel artikel 41 UAVG. Voor de duidelijkheid: omdat er sprake is van een gezamenlijke verwerking van de Persoonsgegevens, is alleen de AVG van toepassing.

Artikel 12 Rechten van Betrokkene

 • 12.1

  Betrokkene kan bij Partijen een verzoek indienen om:

  • a.

   Inzage in de Persoonsgegevens die over hem of haar worden verwerkt;

  • b.

   Rectificatie of wissing, tenzij er sprake is van de uitvoering van een taak in het algemeen belang zoals bedoeld in art. 17 lid 3 sub b AVG of art 28 Wpg van hem of haar betreffende Persoonsgegevens; dan wel

  • c.

   Beperking van de verwerking.

 • 12.2

  Bij een verzoek zoals bedoeld onder artikel 12.1 van dit convenant, is de AVG van toepassing. Indien Persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in het kader van de politietaak, dan is de Wpg van toepassing op die verwerking voor de politie.

 • 12.3.

  De burgemeester draagt zorg voor de afhandeling van een verzoek zoals bedoeld onder artikel 12.1 van dit convenant, voor zover het verzoek betrekking heeft op het deel waarvoor partijen gezamenlijk verwerkings-verantwoordelijk zijn. Partijen zijn elk verantwoordelijk voor de afhandeling van een verzoek dat betrekking heeft op de verwerkingen die vallen onder hun eigen verwerkingsverantwoordelijkheid.

 • 12.4.

  Ten aanzien van Partijen die persoonsgegevens verwerken op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG kan Betrokkene bij die Partijen die op grond van die betreffende grondslag gegevens verwerken, te allen tijde bezwaar daartegen aantekenen in verband met zijn bijzondere omstandigheden.

 • 12.5.

  Indien Betrokkene een verzoek richt tot een van de convenantpartijen, bericht deze hem bij de beantwoording ook over de identiteit van de andere Partijen in het samenwerkingsverband waaraan eerder voor de doeleinden van het samenwerkingsverband gegevens zijn verstrekt, informeert deze de andere Partijen binnen het samenwerkingsverband over het verzoek en informeert deze de Betrokkene welke Partij binnen de samenwerking zijn verzoek behandelt.

 • 12.6.

  Partijen die vallen onder het regime van de AVG hebben het recht om een verzoek geheel of gedeeltelijk af te wijzen op grond van de criteria zoals genoemd in artikel 41 UAVG.

 • 12.7.

  De politie heeft het recht om een verzoek geheel of gedeeltelijk af te wijzen op grond van de criteria zoals genoemd in artikel 27 Wpg.

 • 12.8.

  Partij(en) stemmen eerst onderling af alvorens Betrokkene wordt beantwoord conform de op de Partijen van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de daarin geldende termijnen.

Artikel 13 Schade en kosten

 • 13.1

  Een ieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een toerekenbare inbreuk op de voor Partijen van toepassing zijnde wet- en regelgeving, heeft het recht bij die Partij schadevergoeding te eisen voor de geleden schade.

 • 13.2.

  Partijen zijn in geval van toerekenbare tekortkoming ieder voor zich aansprakelijk voor schade als gevolg van hun eigen interne gegevensverwerking dan wel hun verstrekking aan Partijen in het samenwerkingsverband of aan derden.

 • 13.3

  Partijen berekenen noch verrekenen onderling kosten voor werkzaamheden en middelen van welke aard dan ook voortvloeiende uit dit convenant, aan een in dit convenant genoemde Partij.

Artikel 14 Evaluatie en wijzigingen

 • 14.1

  Partijen verplichten zich tenminste 1 keer per jaar de samenwerking te evalueren. Partijen spreken daarnaast de intentie uit dit convenant uit te breiden met andere partijen die betrokken kunnen zijn bij de aanpak van Complexe woonoverlast.

 • 14.2.

  Indien de evaluatie uitwijst dat het convenant aanpassing behoeft, zal dientengevolge het convenant schriftelijk worden gewijzigd.

 • 14.3.

  Wijzigingen en aanvullingen van dit convenant vereisen de schriftelijke goedkeuring, ondertekening en dagtekening van alle Partijen.

 • 14.4.

  In geval van wijzigingen, waaronder inbegrepen toetreding van een nieuwe organisatie tot het convenant, die door een Partij onaanvaardbaar worden ervaren, kan deze Partij deelname aan het convenant schriftelijk opzeggen met ingang van het tijdstip waarop het gewijzigde convenant van kracht wordt.

Artikel 15 Toetreding

 • 15.1

  Dit convenant staat open voor toetreding door andere organisaties die binnen de kaders van hun publieke en/of maatschappelijke taak een bijdrage kunnen leveren aan de in Artikel 2 geformuleerde doeleinden.

 • 15.2

  Een organisatie die tot dit convenant wil toetreden kan daartoe een aanvraag doen bij de burgemeester.

 • 15.3

  Partijen worden vooraf, na besluit van de burgemeester, door de burgemeester op de hoogte gebracht van de voorgenomen toetreding van een nieuwe partij tot het samenwerkingsverband.

 • 15.4

  De toetredende partij conformeert zich aan de in dit convenant gestelde afspraken. Daartoe wordt een addendum bij dit convenant opgesteld.

 • 15.5

  Toetreding vindt plaats door middel van een ondertekening van het addendum door de toetredende en ondertekening door de reeds deelnemende Partijen

Artikel 16 Inwerkingtreding en looptijd

 • 16.1

  Dit convenant treedt in werking de dag na ondertekening door de laatste van alle Partijen.

 • 16.2.

  Dit convenant heeft een looptijd van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste ondertekening en wordt telkens stilzwijgend met dezelfde periode verlengd, tenzij het tussentijds wordt beëindigd. Verplichtingen die naar hun aard zijn bestemd om ook na beëindiging van de samenwerking voort te duren, blijven na beëindigingen van dit convenant bestaan.

 • 16.3.

  Partijen kunnen dit convenant onder opgaaf van redenen tussentijds schriftelijk opzeggen, met in achtneming van een termijn van 3 maanden.

Artikel 17 Opvolging

Dit convenant vervangt alle eerdere door Partijen gesloten convenanten met betrekking tot samenwerking bij de aanpak van woonoverlast.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op dit convenant is Nederlands recht van toepassing

Artikel 19 citeertitel

Dit convenant kan worden aangehaald als ‘Regionaal convenant aanpak woonoverlast’.

Artikel 20 Ondertekening

Aldus overeengekomen en ondertekend,

 

De politie, te dezen vertegenwoordigd door de politiechef van de Regionale Politie Eenheid Rotterdam mr. F.K.G. Westerbeke

 

Politiechef Rotterdam

Naar boven