Gemeenteblad van Almelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmeloGemeenteblad 2021, 237509algemeen verbindend voorschrift (verordening)Tijdelijke subsidieregeling gemeentelijk noodfonds corona 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Almelo;

 

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen voor het verstrekken van subsidies die betrekking hebben op kosten ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis;

 

En;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Almelo 2013 (hierna ASV), titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit;

 

Vast te stellen de Tijdelijke subsidieregeling gemeentelijk noodfonds corona 2021.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Activiteiten: sociaal-maatschappelijke activiteiten van niet commerciële aard;

b. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo;

c. Coronacrisis: ontstane crisis naar aanleiding van de maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus;

d. Coronavirus: COVID-19;

e. Maatschappelijke organisatie: een (vrijwilligers)organisatie zonder winstoogmerk werkzaam in het maatschappelijk veld, gehuisvest in Almelo of werkzaam vanuit in Almelo gevestigde huisvesting, welke een maatschappelijke doelstelling nastreeft, waarbij de activiteiten gericht zijn op de inwoners van Almelo, de financiële middelen alleen worden aangewend voor het realiseren van het maatschappelijke doel en de organisatie bij voorkeur een ANBI-status geniet.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

De eenmalige subsidie voor maatschappelijke organisaties die als gevolg van de coronacrisis in een financiële noodsituatie verkeren, moet worden gezien als een aanvulling op noodmaatregelen die in dit kader door het Rijk en de provincie zijn gefaciliteerd. Voordat de eenmalige subsidie kan worden verleend, dient aanvrager eerst, voor zover mogelijk en indien van toepassing, een beroep te hebben gedaan op andere voorzieningen, dan wel zelf alles in het werk te hebben gesteld om de uitgaven te verlagen, op te schorten of inkomsten naar voren te halen.

 

Artikel 3. Doel

Het verstrekken van eenmalige financiële steun in de vorm van subsidie aan maatschappelijke organisaties die als gevolg van de coronacrisis reeds in een financiële noodsituatie verkeren, waardoor zij activiteiten zonder deze subsidie niet kunnen voortzetten en/of failliet gaan.

 

Artikel 4. Doelgroep

1. Voor subsidie komen in aanmerking maatschappelijke organisaties die in Almelo zijn gevestigd, hun activiteiten uitvoeren vanuit in Almelo gesitueerde huisvesting en gericht zijn op de Almelose inwoners.

2. Subsidie wordt verleend aan rechtspersonen zonder winstoogmerk die:

a. geen subsidie/indirecte subsidie of andere steun van de gemeente Almelo ontvangen in 2021;

b. geen andere gemeentelijke financiële steun in het kader van corona hebben ontvangen in 2021.

3. Geen subsidie wordt verstrekt aan organisaties waarvan de activiteiten in aanmerkelijke mate van religieuze of politieke aard zijn.

 

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De eenmalige subsidie wordt uitsluitend verleend voor het kunnen voortzetten van de door de maatschappelijke organisaties georganiseerde activiteiten tijdens en na de coronacrisis. Dit ter voorkoming dat maatschappelijke organisaties, die als gevolg van de coronacrisis in een financiële noodsituatie verkeren, activiteiten niet kunnen voortzetten en/of failliet gaan.

 

Artikel 6. Criteria subsidieverlening

1. Aanvragen voor een subsidie worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

a. Door de van overheidswege vanaf 15 maart 2020 opgelegde maatregelen in verband met COVID-19 crisis kon de hoofdactiviteit niet of gedeeltelijk uitgevoerd worden en dat heeft de subsidieaanvrager in financiële problemen gebracht; en

b. De subsidieaanvrager heeft aantoonbaar maximaal gestuurd op het beperken van uitgaven, die in het licht van de sluiting van de accommodatie en/of stopzetting van activiteiten vermijdbaar waren; en

c. De organisatie vraagt niet meer steun dan noodzakelijk om hun organisatie overeind te houden en de steun draagt bij aan duurzaam herstel/continuïteit van de organisatie.

2. Wanneer de aanvraag naar het oordeel van het college niet voldoet aan één of meer criteria uit het eerste lid, dan wordt de subsidieverlening geweigerd.

 

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

1. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van de activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling, is vastgesteld op 50.000 euro.

2. De hoogte van het te subsidiëren bedrag bedraagt per aanvraag maximaal 5.000 euro.

3. Indien het bedrag dat op grond van deze subsidieregeling zou moeten worden verleend aan degenen die daartoe tijdig een aanvraag hebben ingediend groter is dan het op grond van het eerste lid vastgestelde plafond, wordt op de aanvragen beslist in de volgorde waarin de aanvragen zijn ontvangen.

4. Wanneer op alle aanvragen is beslist en het subsidieplafond nog niet bereikt is, kan het college het resterende bedrag alsnog toekennen aan aanvragers die meer dan 5000 euro aan hebben gevraagd. Dit wordt naar rato van het benodigde bedrag verdeeld.

 

Artikel 8. Aanvraag

1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk met gebruik van het daarvoor op de website van de gemeente Almelo beschikbare aanvraagformulier ingediend, te vinden via https://www.almelo.nl/coronasubsidie.

2. Daarbij wordt in ieder geval de volgende informatie aangeleverd:

a. naam, adres en contactgegevens van de aanvragende organisatie;

b. nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

c. toelichting op de gevolgen van de coronacrisis voor de aanvrager;

d. toelichting op de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de aanvrager;

e. exploitatieoverzicht van het jaar 2020;

f. prognose uitgaven en inkomsten tot en met 31 december 2021 zonder coronamaatregelen;

g. prognose inkomstenderving tot en met 31 december 2021 als gevolg van coronamaatregelen;

h. overzicht van al ontvangen steunmaatregelen n.a.v. de coronacrisis;

i. overzicht van getroffen maatregelen om de continuïteitspositie te verbeteren;

j. gegevens over de liquiditeit;

k. actuele stand over omvang eigen en vreemd vermogen op 1 juli 2021.

 

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie kan ingediend worden vanaf de dag na bekendmaking van de regeling tot 31 december 2021.

 

Artikel 10. Beslistermijn

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 12 van de ASV met betrekking tot de beslistermijn, beslist het college binnen vier weken op de aanvraag, in volgorde van binnenkomst. Als het tijdstip van binnenkomst wordt aangemerkt het tijdstip dat de aanvraag om subsidie volledig is in de zin van artikel 8, tweede lid.

2. Het college kan alvorens op een aanvraag te beslissen, binnen een door hem gestelde termijn nadere gegevens verlangen.

 

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

1. In aanvulling op artikel 13 van de ASV wordt subsidieverlening door het college geweigerd als een van de volgende situaties zich voordoet:

a. De aanvraag geen directe relatie heeft met de bestrijding van de negatieve gevolgen van de coronacrisis;

b. Het verzoek of initiatief een individueel commercieel oogmerk heeft;

c. De aanvraag ziet op een prestatie- of stimuleringssubsidie.

 

Artikel 12. Betaling en vaststelling subsidie

1. In afwijking van het bepaalde in de ASV met betrekking tot betaling en bevoorschotting, worden op basis van deze subsidieregeling verstrekte subsidies direct vastgesteld en in één keer betaalbaar gesteld.

2. In aanvulling op het eerste lid kan het college steekproefsgewijs om financiële verantwoording vragen.

3. Indien uit de steekproef blijkt dat de verstrekte subsidie niet voor het doel is aangewend, zoals genoemd in artikel 3, dan vordert het college de volledige subsidie terug.

 

Artikel 13. Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze regeling wordt aangehaald als “Tijdelijke subsidieregeling gemeentelijk noodfonds corona 2021”.

2. De regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2021.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo op 13 juli 2021

de secretaris,

F.W. van Ardenne

de burgemeester,

A.J. Gerritsen