Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 236809overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Milieueffectrapportage, kennisgeving ex. art. 7.8b - Palmenweg 9, 5388 SG Nistelrode

 

Burgemeester en wethouders van Bernheze maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4.a., van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 28 juli 2020 heeft Schoenmakers-Swinkels V.O.F., Palmenweg 9 te Nistelrode een vormvrije m.e.r. ingediend voor het veranderen van de varkenshouderij. Deze activiteit(en) is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben besloten dat door géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Bernheze leidt de voorgenomen activiteit(en), gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Bernheze. Voor openingstijden adviseren wij u de website van de gemeente te raadplegen.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld.

Procedure 1a is van toepassing.

Bezwaar kan alleen worden ingediend door de initiatiefnemer.

Eventuele bedenkingen van derden kunnen later worden ingebracht in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure. Dit is een voorbereidingsbesluit op de vergunningverlening voor de activiteit milieu.