Ontwerpbestemmingsplan Kleinschalige hernieuwbare energie

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 22 juli 2021 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “kleinschalige hernieuwbare energie” met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000585-0001. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een nieuwe regeling (in de vorm van ontwerp-beleidsregels) die het plaatsen van kleine windmolens tot maximaal 15 meter en kleine grondgebonden zonnepanelen-opstellingen tot maximaal 100 m2 bij woningen en/of bedrijven mogelijk maakt. Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat in hoofdzaak het gehele buitengebied van de gemeente Westerveld.

Inzage: in verband met de coronacrisis verzoeken wij u het ontwerp wijzigingsplan vanaf 22 juli 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende coronamaatregelen.

Digitaal: het ontwerpwijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze: vanaf 22 juli 2021 tot en met 1 september 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken over zowel het ontwerpbestemmingsplan als de ontwerp-beleidsregels behorende bij dit bestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 272711 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

 

Naar boven