Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 235674ander besluit van algemene strekkingAanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen en de burgemeester van de gemeente Hoogeveen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

 

Gelet op:

 

 • -

  artikel 142 Wetboek van Strafvordering;

 • -

  het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • -

  artikelen 5:2, 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 58 van de Algemene plaatselijke verordening 2007;

 • -

  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in het bijzonder de artikelen 5.10 en verder;

 • -

  artikel 34 van de Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005;

 • -

  artikel 41 van de Alcoholwet.

   

Overwegende dat:

 

 • -

  een buitengewoon opsporingsambtenaar als zodanig beëdigd dient te worden;

 • -

  bij de aanvraag van de werkgever tot beëdiging onder meer een bewijs van de titel van opsporingsbevoegdheid dient te worden overlegd;

   

Besluiten:

 

 • 1.

  Om de buitengewoon opsporingsambtenaren domein 1 in dienst van de gemeente:

  • a.

   Assen;

  • b.

   Emmen;

  • c.

   Hoogeveen;

  • d.

   Coevorden;

  • e.

   Midden- Drenthe;

  • f.

   Meppel;

  • g.

   Stichting Veiligheidszorg Drenthe.

 • op basis van het samenwerkingsconvenant regio Drenthe gedurende de periode van aanstelling aan te wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

   

 • 2.

  De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt als zodanig belast met de opsporing van de strafbare feiten als genoemd in de:

  • a.

   Artikelen en wetten van Domein I Openbare ruimte;

  • b.

   Algemene plaatselijke verordening 2007.

 • 3.

  De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt daarnaast aangewezen als toezichthouder en ingezet voor controles op de naleving van hetgeen is gesteld bij of krachtens de:

  • a.

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • b.

   Algemene plaatselijke verordening;

  • c.

   Alcoholwet;

  • d.

   Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Hoogeveen, 13 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester,

De secretaris, de burgemeester,

J. Scholten, K.B. Loohuis

Bezwaarmogelijkheid

Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders/burgemeester, Postbus 20.000,

7900 PA, Hoogeveen. Dit moet u doen binnen zes weken na de verzenddatum.

 

In het bezwaarschrift moet u in elk geval vermelden:

 

 • 1.

  uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 4.

  de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Wij verzoeken u voorts uw telefoonnummer en – indien van toepassing – uw emailadres te vermelden. Wij kunnen dan na ontvangst van uw bezwaarschrift snel contact met u opnemen.

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek doen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 781, 9700 AT, Groningen. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Zo’n verzoek kunt u alleen doen als u bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.