Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor een ontwikkeling van het sportkader op het gebied van inclusieve sport (Subsidieregeling Sportkader Jeugd)

Burgemeester en Wethouders van Amersfoort;

 

gelezen de Sportnota Amersfoort in beweging 2019-2024 vastgesteld in het college van B&W d.d. 3 december 2019;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de geldende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Amersfoort;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de ontwikkeling en ondersteuning van een inclusief sportklimaat, door het mogelijk maken van het opleiden en ontwikkelen van het sportkader van Amersfoortse sportverenigingen.

 

besluit vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling Sportkader Jeugd

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  ASV: de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort;

 • c)

  Jaar: het kalenderjaar;

 • d)

  Jeugdleden: contribuerende unieke leden van sportverenigingen, waarvoor contributie is verschuldigd, die op 1 januari van het jaar van aanvraag, tenminste 4 jaar en ten hoogste 17 jaar zijn;

 • e)

  Sportkader: personen belast met de training van de jeugdleden, die beschikken over bevoegdheden, verkregen na het volgen van door het Ministerie van VWS erkende opleidingen of door een door de betreffende sportbond erkende opleiding;

 • f)

  SRO: SRO Amersfoort B.V., door het college gemandateerd voor het uitvoeren van deze subsidieregeling.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan uitsluitend subsidie verstrekken voor een ontwikkeling van het sportkader op het gebied van inclusieve sport.

Artikel 3 Indieningstermijn aanvraag

Het college stelt eenmalig in 2021 bij afzonderlijk besluit een openstellingsbesluit vast waarin vastligt in welke periode de aanvraag kan worden ingediend. In de jaren daarop volgend dient de subsidieaanvraag uiterlijk op 15 april van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, te zijn ingediend.

Artikel 4 Eisen aan de aanvrager

Subsidie kan enkel worden aangevraagd door:

 • a.

  Een sportvereniging die statutair gevestigd is in Amersfoort;

 • b.

  Verenigingen die lid zijn van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond;

 • c.

  Indien aanvrager minder dan één jaar voor de aanvraag is opgericht dienen gegevens te worden overgelegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de criteria uit dit artikel:

  • -

   uittreksel van het handelsregister;

  • -

   afschrift van toelating van de sportbond.

Artikel 5 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  Het college verstrekt slechts subsidie als uit de aanvraag blijkt wat het aantal jeugdleden is per 1 januari van het jaar van de aanvraag;

 • 2.

  De aanvraag is ingediend bij SRO middels het aanvraagformulier, zoals in bijlage 1 bij deze regeling gevoegd.

Artikel 6 Hoogte subsidie

 • a.

  De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend: het aantal jeugdleden per 1 januari maal X;

 • b.

  X = het subsidieplafond gedeeld door de som van het totaal aantal jeugdleden van alle aanvragers.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks bij afzonderlijk besluit het subsidieplafond vast;

 • 2.

  Het college kan een subsidieplafond verlagen als:

  • a.

   het plafond wordt vastgesteld voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd, en

  • b.

   de subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft, moeten worden ingediend voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd.

 • 3.

  Bij de bekendmaking van een subsidieplafond dat kan worden verlaagd overeenkomstig het vorige lid, wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen;

 • 4.

  Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 12, eerste lid, onderdeel f, van de ASV kan het college afwijzend op de aanvraag beslissen als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde.

Artikel 9 Beslissing op aanvraag

Overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van de ASV stelt het college een subsidie op grond van deze regeling zonder voorafgaande verlening vast.

Artikel 10 Verplichtingen

In aanvulling op de verplichtingen op grond van de ASV is de subsidieontvanger verplicht:

 • a.

  de verkregen subsidie ook daadwerkelijk in te zetten voor ontwikkeldoelen van het eigen sportkader. Dit moeten sportverenigingen aantoonbaar kunnen maken in de jaarrekeningen;

 • b.

  op verzoek tussentijds informatie aan te leveren waaruit volgt voor welk doel de subsidie is aangewend.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  De Subsidieregeling Sporttechnisch jeugdkader 2014 wordt ingetrokken;

 • 2.

  De Subsidieregeling Sporttechnisch jeugdkader 2014 blijft van toepassing op subsidies die op grond van de Subsidieregeling Sporttechnisch jeugdkader 2014 zijn verleend of vastgesteld;

 • 3.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie van deze regeling;

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Sportkader Jeugd;

 • 5.

  Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2024.

Vastgesteld in de vergadering van 13 juli 2021.

De secretaris,

De burgemeester,

Toelichting subsidieregeling

Inleiding

Uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt dat een bestuursorgaan slechts subsidie verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift waarin wordt geregeld voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Voor de gemeente Amersfoort geldt dat in de Algemene Subsidieverordening Amersfoort 2019 (ASV) de algemene procedureregels voor het verstrekken van subsidies zijn opgenomen. Het college is op grond van artikel 2, vijfde lid, ASV bevoegd nadere regels (subsidieregelingen) vast te stellen. Dit model van een subsidieregeling is een handreiking om het opstellen van een subsidieregeling eenvoudiger te maken én om de uniformiteit zo veel mogelijk te bewaren.

Artikel 6 van de ASV stelt eisen aan de inhoud van de subsidieregeling en deze regeling is daar dan ook op afgestemd. Daarbij is het volgende uitgangspunten van belang:

 • De ASV is leidend en geldt naast de Subsidieregeling. Zo kan een subsidie die wordt aangevraagd op grond van een subsidieregeling geweigerd worden op een van de gronden genoemd in artikel 12 ASV.

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1, Definities

1.d. Jeugdleden: ieder jeugdlid mag slechts éénmaal worden meegeteld om te komen tot het totale aantal jeugdleden. Bijvoorbeeld, wanneer een lid op de reguliere ledenlijsten staat en ook op de lijst van het selectieteam telt dit lid slechts één keer mee.

 

Artikel 2, Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het kan gaan om cursussen en opleidingen op sporttechnisch gebied, op pedagogisch en didactisch gebied. Ook het inhuren van een clubkadercoach en het laten organiseren van workshops door, bijvoorbeeld NOC*NSF, komen voor deze subsidie in aanmerking. Daarnaast vallen vrijwilligersvergoedingen voor bovengenoemde opleidingen onder de regeling.

Het doel van het subsidiëren van deze activiteiten is toegang tot sport voor alle kinderen in de gemeente op een veilige en betrokken manier.

 

Artikel 3, Indieningstermijn aanvraag

Dit artikel vereist geen toelichting.

 

Artikel 4, Eisen aan de aanvrager

Dit artikel vereist geen toelichting.

 

Artikel 5, Eisen aan de aanvraag

Jeugdleden dienen op 1 januari van het jaar van de aanvraag tenminste 4 jaar en ten hoogste 17 jaar zijn. Het aanvraagformulier kan via de site van SRO (www.sro.nl) worden ingevuld. Vragen over het aanvraagformulier kan men stellen via sportvereniging@sro.nl. De aanvrager hoeft geen bijlagen mee te sturen met de aanvraag.

 

Artikel 6, Hoogte subsidie

Rekenvoorbeeld:

Het subsidieplafond is € 140.000 in het betreffende jaar.

Een tennisvereniging heeft op 1 januari in totaal 60 jeugdleden tussen minimaal 4 en maximaal 17 jaar.

Door alle aanvragers zijn er in totaal 11.000 jeugdleden opgegeven.

Het subsidieplafond wordt gedeeld door het totaal aantal jeugdleden: € 140.000 / 11.000 = € 12,73 (afgerond).

Een tennisverenging met 60 jeugdleden krijgt 60 x € 12,73 = € 763,64 subsidie.

 

Artikel 7, Subsidieplafond

Dit artikel vereist geen toelichting.

 

Artikel 8, Weigeringsgronden

Dit artikel vereist geen toelichting.

 

Artikel 9, Beslissing op aanvraag

Dit artikel vereist geen toelichting.

 

Artikel 10, Verplichtingen

Naast SRO kan ook de gemeente tussentijds vragen om informatie aan te leveren waaruit volgt voor welk doel de subsidie is aangewend.

 

Artikel 11, Slotbepalingen

Dit artikel vereist geen toelichting.

 

 

Naar boven