Besluitenlijst college 13 juli 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 13 juli 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Ontwerpwijzigingsplan Stokske 7 Moergestel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan Stokske 7 Moergestel, waarmee de bestaande langgevelboerderij aan Stokske 7 te Moergestel wordt gesplist in twee zelfstandige woningen.

 

Principemedewerking realisatie één ruimte-voor-ruimte woning aan de Heukelomseweg ongenummerd (tussen 13 en 15) te Heukelom

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de realisatie van één ruimte-voor-ruimte woning ter plaatse van het perceel aan de Heukelomseweg ongenummerd (tussen 13 en 15) te Heukelom.

 

Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid inhuur casemanagers

Het college heeft besloten af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door verstrekking van een opdracht aan een bureau voor het verlengen van inhuur van twee casemanager omgevingsrecht en vergunningen.

 

Openstellen digitale weg bezwaarschriften

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, hebben besloten om vanaf 1 augustus 2021 ook de elektronische weg voor het indienen van bezwaarschriften tegen besluiten van het college en de burgemeester open te stellen, met de nadere eis dat digitale bezwaarschriften alleen kunnen worden ingediend via een op de gemeentelijke website beschikbaar formulier waarvoor inloggen met DigiD vereist is. De raad wordt hetzelfde voorgesteld voor bezwaarschriften met betrekking tot de bevoegdheden van de raad.

 

RIB Sociale Dialoog 2021

Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief Sociale Dialoog Oisterwijk 2021. De raadsinformatiebrief wordt aan de gemeenteraad en deelnemers van de sociale dialoog 2021 verzonden.

 

Raadsinformatiebrief herbestemming gemeentehuis Haaren

Het college heeft besloten de raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de raadpleging van inwoners over de herbestemming van het voormalige gemeentehuis van Haaren.

 

Thuiszitterspact onderwijs

Het college heeft ingestemd met de convenanten en werkagenda’s voor het primair en voortgezet onderwijs ten behoeve van het ‘thuiszitterspact 2021-2024 en heeft besloten de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Naar boven