Gemeenteblad van Zaanstad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadGemeenteblad 2021, 234758verkeersbesluit of -mededelingAssendelft, taxistandplaats Burg. de Boerstraat 17-19

2021/16874

 

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 14 juli 2021

Overwegende dat:

in Assendelft op de Burgemeester de Boerstraat 17-19 twee scholen aanwezig zijn;

vanwege de verkeersveiligheid en bereikbaarheid hier in het verleden éénrichtingsverkeer en een laad- en losplaats is ingesteld;

de laad- en losplaats bedoeld is voor taxi’s en taxibussen die kinderen halen en brengen;

de ervaring is dat veel ouders dit parkeerverbod negeren vanwege het feit dat dit niet duidelijk is en men van mening is hier de auto te mogen neerzetten;

in overleg met directie van de school is besloten de laad- en losplaats aan te wijzen als taxistandplaats;

dan hier alleen voertuigen met blauwe kentekens mogen stoppen en parkeren;

halende en brengende ouders met de auto op andere locaties kunnen stoppen en parkeren;

een verkeersbesluit hiervoor nodig is;

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn;

weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden;

de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn; de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

volgens artikel 24 BABW overleg met de politie Noord-Holland heeft plaatsgevonden waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t e n :

in Assendelft

Op de Burgemeester de Boerstraat de bestaande laad- en losplaats van verkeersbesluit 2011/317697 aan te wijzen als taxistandplaats door het plaatsen van borden E5 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

Mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 4 juli 2021

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten:

in Assendelft,

Op de Burgemeester de Boerstraat de bestaande laad- en losplaats van verkeersbesluit 2011/317697 aan te wijzen als taxistandplaats door het plaatsen van borden E5 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

Mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.