Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo houdende regels omtrent de gegevensverstrekkingen basisregistratie personen (Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Geldrop-Mierlo 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo

 

Gelet op

 • § 3 Wet basisregistratie personen ‘De verstrekking door het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente’,

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming en

 • De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Geldrop-Mierlo 2020

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende:

 

Regeling gegevensverstrekkingen basisregistratie personen gemeente Geldrop-Mierlo 2021

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Geldrop-Mierlo worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

 • 4.

  Het hoofd van de afdeling onder wiens verantwoordelijkheid de basisregistratie personen wordt bijgehouden, wijst de organen van de gemeente aan, aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken.

 • 5.

  De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP dient te voldoen aan de privacyvoorwaarden van de Wet BRP en de Algemene verordening gegevensbescherming. Om aan die voorwaarden te kunnen voldoen, dient het voornoemd hoofd van de afdeling advies in te winnen van de functionaris gegevensbescherming en/of privacy coördinator van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Artikel 2: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Geldrop-Mierlo 2021, worden als

 • a.

  werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze Regeling.

 • b.

  categorieën van derden die de onder sub a van dit artikel genoemde werkzaamheden uitvoeren, aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2 van deze regeling.

Artikel 3: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Geldrop-Mierlo 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2021.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo

de secretaris,

De heer N.J.H. Scheltens

de burgemeester,

De heer J.C.J. van Bree

Toelichting Regeling gegevensverstrekkingen BRP Geldrop-Mierlo 2021

Toelichting algemeen

 

Overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, zijn verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Basisregistratie personen te betrekken. Burgers hoeven sinds de invoering van die verplichting ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

 

Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt (de Verordening) en geven burgemeester en wethouders daar nadere invulling aan. De onderhavige regeling voorziet in de nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan o.a. de organen van de gemeente Geldrop-Mierlo.

 

Deze regeling voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Geldrop-Mierlo en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Geldrop-Mierlo aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

 

Op de persoonsgegevens die worden verwerkt op grond van de Wet BRP is sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. De regeling is daarmee in overeenstemming gebracht.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP, artikel 1, die relevant zijn voor de inhoud van deze regeling, zijn als ingesloten beschouwd en niet opgenomen in deze regeling. Voor deze regeling zijn de navolgende begrippen eruit gelicht, het betreft de begrippen Basisregistratie, Ingeschrevene en ingezetene en Derde.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente Geldrop-Mierlo beheerde voorzieningen.

 

Ingeschrevene en ingezetene

Een ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de BRP. Dat kan ook een persoon betreffen die niet in Nederland woonachtig is, maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die in de Gemeente Geldrop-Mierlo woont.

 

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Organen van de gemeente Geldrop-Mierlo zijn de organisatieonderdelen van de gemeente die persoonsgegevens verwerken in de bedrijfsprocessen die ze uitvoeren. Tot die organen worden ook gerekend, organen van een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente deelneemt en die onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Geldrop-Mierlo overheidstaken uitvoeren.

 

De gemeente Geldrop-Mierlo is ook bevoegd om gegevens over personen te verwerken, die niet in de gemeente Geldrop-Mierlo woonachtig zijn. De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens over deze categorieën van personen. Deze zogenaamde systema¬tische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Geldrop-Mierlo op grond van artikel 3.2 Wet BRP.

 

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Geldrop-Mierlo woonachtig zijn, dient de gemeente Geldrop-Mierlo het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen. Om die reden verwijst artikel 1 van deze Regeling naar artikel 3.2 van de Wet BRP.

 

Uit praktische overwegingen is in deze regeling opgenomen dat de verstrekking van gegevens aan de organisatie van de gemeente Geldrop-Mierlo gemandateerd is aan de afdelingsmanager van de afdeling Dienstverlening. Dit biedt de mogelijkheid om op flexibele wijze te kunnen inspelen op de voortdurende wijzigende vraag om gegevens uit de organisatie. Hierdoor is voormalig lid 4 van dit artikel vervallen.

 

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

 

Derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden, waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

De werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Geldrop-Mierlo die een verstrekking van gegevens rechtvaardigen alsmede de categorieën van derden die dergelijke uitvoeren, zijn opgenomen in bijlage 1.

 

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 

De Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Geldrop-Mierlo 2021, waarmee deze regeling kan worden geciteerd, treedt na bekendmaking in werking, onder gelijktijdige intrekking van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Geldrop-Mierlo 2017.

 

Bijlage 1, behorend bij artikel 1 Regeling Gegevensverstrekkingen Basisregistratie Personen gemeente Geldrop-Mierlo 2021 (Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente).

 

Verstrekkingen van persoonsgegevens uit de BRP met behulp van de Makelaar van PinkRoccade dienen gebaseerd te zijn op de autorisatieregels die gelden op grond van de Regeling gegevensverstrekking BRP 2020 voor wat betreft de inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo. Betreft het een verstrekking van gegevens over niet-inwoners, dan dient de verstrekking gebaseerd te kunnen worden op het autorisatiebesluit van de minister van BZK. Te weten de artikelen 3, 5 en 6 van dit autorisatiebesluit en alleen de gegevens die genoemd worden in de bijlagen 2 tot en met 24b van dit besluit mogen voor de daarbij genoemde taken verstrekt worden.

 

Bijlage 1 maakt integraal onderdeel uit van het register van verwerkingsactiviteiten waarover de gemeente Geldrop-Mierlo dient te beschikken op grond van artikel 30 Avg.

 

Organisatieonderdeel

Taak

Doelomschrijving

Categorieën van betrokkenen

Rechtmatige grondslag

Soort verstrekking

Gegevens

 

Bestuurssecretariaat

50-, 60-, 65-, en 70-jarige huwelijken

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea criteria voldoen

Lokale taak

Jaarlijkse selectie

NAW en huwelijksgegevens

Bestuurssecretariaat

100- en 100+ - jarigen

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea criteria voldoen

Lokale taak

Jaarlijkse selectie

NAW

Communicatie

Gedecoreerden

Uitnodigen gedecoreerden

Gedecoreerden

Lokale taak

Jaarlijkse selectie

NAW

Burgerzaken en P&O

Stemburealeden

Benoeming, instructie, indeling en uitbetaling vergoeding leden stembureaus

(Kandidaat) stembureauleden

Kieswet (E4)

Ad hoc

NAW

Burgerzaken

Uitvoeren wet- en regelgeving

Diverse verzoeken, aangiften, registratie rechtsfeiten, verloren en gevonden, et cetera

Dienstverlening aan burgers.

Wet BRP, Besluit BRP, Regeling BRP, Burgerlijk Wetboek, Besluit Burgerlijke Stand, Nationaliteitswetgeving, Wet op de Lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, gemeentelijke legesverordening, regelgeving paspoorten en rijbewijzen

Dienst Dommelvallei

Begraafplaatsadministratie

Beheer en administratie gemeentelijke begraafplaatsen

Ingezetenen en ingeschrevenen in de BRP

Wet op de Lijkbezorging

Ad hoc

NAW

P&O

Personeelsadministratie

Pensioenen raad en commissie, wachtgeld gemeentepersoneel

(oud-) medewerkers

Aanstellingsbesluit

Ad hoc

NAW, huwelijks-, overlijdens-, inschrijvings-, verblijfs- en kindgegevens

Vergunningen

Vergunningverlening

Behandelen van aanvragen voor diverse soorten vergunningen, ontheffingen, meldingen en heffen van leges

Verzoekers

Diverse wet- en regelgevingen op het gebied van woningbouw, et cetera

Ad hoc

NAW

Sociaal Domein

Aanvragen op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Ondersteuning om schulden te verhelpen en tegen te gaan

Verzoekers

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Ad hoc

NAW, huwelijks-, overlijdens-, inschrijvings-, verblijfs- en kindgegevens

Sociaal Domein

Aanvragen op grond van de WMO

Uitvoering WMO

Verzoekers

Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet

Ad hoc

NAW

Sociaal Domein

Uitvoering Jeugdwet

Organiseren van zorg aan de jeugd

Betrokkenen, ouders, voogden en verzorgers van personen die zorg ontvangen in het kader van de Jeugdwet

Jeugdwet

Ad hoc

Persoons-, ouder-, nationaliteits-, overlijdens-, inschrijvings-, verblijfplaats-, kind-, verblijfstitel- en gezagsgegevens

Sociaal Domein

Peutermonitor

Peuterbereik en subsidieverloop voorschoolse educatie (peuterwerk) in beeld brengen.

Jeugdgezondheidszorg en Kinderopvang organisaties

Wet primair onderwijs en Wet Ontwikkelkwaliteit en Educatie

Periodiek, 1 x per kwartaal

NAW en BSN

Sociaal Domein

Activerend huisbezoek

Alle 75- en 80 jarige uit Geldrop – Mierlo informatie verstrekken betreffende vragen die leven bij inwoners op het gebied van zorg en welzijn

Alle inwoners Geldrop-Mierlo in de leeftijd van 75- en 80-jarigen

Ouderenbeleid, ondergebracht bij de visie/strategie Sociaal Domein Geldrop-Mierlo

Periodiek, 1 x per kwartaal

NAW + leeftijd

Sociaal Domein

Wonen met gemak

Senioren (65+) door voorlichting, bewustwording en praktische ondersteuning informeren over hoe ze langer en comfortabel thuis kunnen blijven wonen

Alle inwoners Geldrop-Mierlo in de leeftijd van 65 jaar en ouder

Ouderenbeleid, ondergebracht bij de visie/strategie Sociaal Domein Geldrop-Mierlo

Periodiek, lopende het project van 3 jaar

NAW + leeftijd

Sociaal Domein

Gehandicaptenparkeerkaarten

Behandelen van aanvragen gehandicaptenparkeer-kaarten

Verzoekers

Gehandicaptenparkeer-regeling

Ad hoc

NAW

Plusteam

Ondersteuning WMO en Jeugdzorg

Duurzame zelfredzaamheid van gezinnen

Cliënten en hun kinderen

WMO 2015 en Wet Jeugdzorg

AD hoc systematische verstrekking via Topicus Overheid; Gidso Regie

NAW, gezag, ouders, BSN, kindgegevens, geboortedatum en -plaats

Plusteam

Verrichten helpende en ondersteunende handelingen bij onveilige situaties voor kinderen en volwassenen; gedwongen opnames en onderzoeksvragen bij de RvdK

Duurzame veiligheid van gezinnen

Cliënten en hun kinderen

Wet Jeugdzorg

AD hoc systematische verstrekking via Topicus Overheid; Gidso Regie

NAW, gezag, ouders, BSN, kindgegevens, geboortedatum en -plaats

Onderwijs

Leerlingenvervoer

Vergoeding kosten leerlingenvervoer en regelen van vervoer voor leerling

Ouders, voogden en verzorgers van leerlingen

Wet op het primair onderwijs

Ad hoc

NAW

Toezicht en Handhaving

Opsporingsambtenaren en toezicht

Opsporingsambtenaren openbare ruimte en omgevingsvergunning

Verzoekers en ingezetenen gemeente Geldrop-Mierlo

APV, gemeentelijke legesverordeing, drank- en horecawet, winkeltijdenwet, Wetboek van strafvordering, circulaire BOA en wet op de kansspelen

Ad hoc

NAW, huwelijks-, overlijdens-, inschrijvings- en verblijfsgegevens

Alle medewerkers die publiekrechtelijke taken uitvoeren

Verplicht gebruik gegevens uit de basisregistratie personen

Uitvoeren van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke taken waarbij persoonsgegevens worden gebruikt

Verzoekers, ingezetenen en gemachtigden van verzoekers

Wet- en regelgeving betrekking hebbend op het betreffende verzoek.

Ad hoc

NAW, huwlijks-, overlijdens-, inschrijvings- en verblijfplaatsgegevens

 

Voor verstrekkingen aan het Data Distributie Systeem (DDS) wordt aangesloten bij besluit Autorisaties van BZK (RviG). Gegevens die verstrekt worden aan de DDS, worden alleen verstrekt ingevolge artikel 3, 5 en 6 van dit besluit en alleen de gegevens die genoemd worden in de bijlage 2 tot en met 24b van dit BZK-besluit mogen alleen op grond van de taken behorende bij de bijlagen worden verstekt aan de (binnengemeentelijke) afnemer via de DDS.

 

 

Bijlage 2 behorend bij artikel 2 Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Geldrop-Mierlo 2021 (Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang)

 

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.

 

Werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang

Derde die werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang uitvoert

 

 

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners.

Bibliotheken

Tegengaan analfabetisme

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente.

Niet-gemeentelijke Begraafplaatsen en crematoria

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

 

 

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van maatschappelijke dienstverlening

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van algemene en geestelijke gezondheidszorg

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van de kinderopvang

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van het jeugdwelzijnswerk

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van de ouderenzorg

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van gehandicaptenzorg

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van de sociale werkvoorziening.

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van sociaal – juridische zorgverlening.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties, Kampeerterreinen en Recreatieparken

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

 

Naar boven