Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 232928ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Domein Holset 34-36 te Lemiers’

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vaals maken ingevolge artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 12 juli 2021 het bestemmingsplan ‘Domein Holset 34-36 te Lemiers’ heeft vastgesteld.

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een nieuw planologisch kader, waarbij het Wijndomein en de bijbehorende recreatieve activiteiten de hoofdfunctie vormen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 12 februari 2021 voor een periode van 6 weken voor zienswijzen ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn zienswijzen ontvangen, welke zijn beantwoord in de ‘zienswijzennota bestemmingsplanDomein Holset 34-36 te Lemiers’.

Naar aanleiding van de zienswijzen zijn in de planvoorschriften een aantal wijzigingen aangebracht. Zo is bijvoorbeeld het begrip ‘extensieve dagrecreatie’ nader uitgewerkt in relatie tot de op het perceel te houden rondleidingen. Voor de exacte inhoud van alle wijzigingen wordt verwezen naar de zienswijzennota en het vastgestelde bestemmingsplan.

Inzage 

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 23 juli 2021 voor een periode van 6 weken formeel ter inzage. Tevens kunt u de bescheiden (identificatienummer: NL.IMRO.0981.BPDomeinHolset3436-VG01) raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd schriftelijk beroep instellen. Beroep moet u instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt alleen beroep instellen:

• als u ook een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan heeft ingediend;

• als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om tegen het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze in te dienen.

Ook kunt u tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zo’n verzoek stuurt u naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Een beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Bij het indienen van een beroepschrift of voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan dan treedt het plan nog niet in werking. De voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de voorlopige voorziening.

Vaals, 23 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Vaals