Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 232889ruimtelijk plan of omgevingsdocumentVaststelling bestemmingsplan ‘Oirschotseweg 18-24’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, vierde lid Wro bekend dat de gemeenteraad op 12 juli 2021 het bestemmingsplan ‘Oirschotseweg 18-24’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling aan de Oirschotseweg 18-24 van 19 appartementen.

Het plangebied bestaat uit de percelen kadastraal bekend gemeente Best, sectie E, nummers 4218, 4219, 5232 en 5233 gelegen aan de Oirschotseweg.

Wijzigingen

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de voorwaardelijke verplichting geluid die in de regels opgenomen is. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de nota van ambtshalve wijzigingen.

Tegen het vaststellingsbesluit is geen reactieve aanwijzing ingediend.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met de bijbehorende stukken, vanaf 21 juli 2021 tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 in Best.

Digitaal is het plan beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Een link naar deze site is tevens opgenomen op www.gemeentebest.nl (https://www.gemeentebest.nl/overzicht-bestemmingsplannen). Klik onder het kopje ‘vastgesteld’ op ‘Oirschotseweg 18-24’.

Beroep indienen

Van 21 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

  • 1.

    een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

  • 2.

    een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Best, 20 juli 2021

College van burgemeester en wethouders gemeente Best