Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 231886verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit herinrichting Keizer Karelweg ter hoogte van de kruising met de Rijksweg A9

Zaaknummer: Z21-049725

Burgemeester en wethouders van Amstelveen besluiten tot herinrichting van de Keizer Karelweg ter hoogte van de kruising met Rijksweg A9 per 2 augustus 2021, door middel van de openstelling van een nieuwe wegindeling.

 

Dit gebeurt door het (ver)plaatsen, aanbrengen en verwijderen van borden B1, B6, C2, C7, C14, C16, D2, D3, D5, F13, G11 en L2 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), deels met onderbord en het (ver)plaatsen, aanbrengen en verwijderen van doorgetrokken strepen, busbanen, voetgangersoversteekplaats en haaientanden, een en ander zoals aangegeven op tekening 74.20.3204-601.

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

  • De Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

  • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

  • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Motivering

Het besluit strekt conform artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 tot:

  • Het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1a);

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers (lid 1b);

  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d).

 

Het besluit wordt als volgt gemotiveerd:

De Rijksweg A9 wordt ter hoogte van Amstelveen verdiept aangelegd. Om de benodigde “verdiepte ligging” aan te kunnen leggen, is ter hoogte van de kruising met de Keizer Karelweg bouwruimte nodig. De weginfrastructuur ter plaatse wordt verlegd naar de oostelijke helft van de onderdoorgang. De nieuwe wegindeling leidt tot wijziging van de rijstrookindelingen. Het is noodzakelijk het toegestane gebruik te reguleren met bebording en wegmarkeringen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

 

De aansluiting van de Burgemeester Rijnderslaan op de Keizer Karelweg wordt iets naar het noorden verlegd. Het inrijden van de Burgemeester Rijnderslaan is vanaf de Keizer Karelweg alleen nog mogelijk voor motorvoertuigen en brommers komende uit zuidelijke richting.

 

Aan de westkant van de Keizer Karelweg worden tussen de Thorbeckelaan en de Burgemeester Rijnderslaan het fietspad en het trottoir opgeheven. Aan de oostkant blijft een trottoir en een in twee richtingen toegankelijk verplicht fietspad beschikbaar. Aan de westkant van de kruising Keizer Karelweg-Ouderkerkerlaan wordt de oversteek over de Ouderkerkerlaan voor voetgangers ingericht en aangewezen als voetgangersoversteekplaats. Een middengeleider zorgt ervoor dat voetgangers hier in twee etappes kunnen oversteken.

 

Door de gewijzigde situatie op de kruising Keizer Karelweg-Ouderkerkerlaan westelijk deel is inrijden van de Ouderkerkerlaan vanaf de rijbaan van de Keizer Karelweg alleen nog mogelijk voor bestuurders komende uit noordelijke richting. Bestuurders komende vanaf de Ouderkerkerlaan westelijk deel zijn bij de kruising met de Keizer Karelweg verplicht rechtsaf te slaan. De Ouderkerkerlaan westelijk deel is vanaf de oostelijke rijbaan van de Keizer Karelweg fysiek niet meer bereikbaar. Het was voor bestuurders op de rijbaan van de Keizer Karelweg komende uit zuidelijke richting al niet toegestaan om linksaf het westelijk deel van de Ouderkerkerlaan in te rijden.

 

Het westelijk deel van de Ouderkerkerlaan is een erftoegangsweg die deel uitmaakt van een 30 km/uurzone. Doorgaand autoverkeer op de Keizer Karelweg komende vanuit het noorden vervolgt in zuidelijke richting de route Keizer Karelplein-Van der Hooplaan en in westelijke richting de route Keizer Karelplein-Keizer Karelweg-Handweg. Autoverkeer komende van de Ouderkerkerlaan westelijk deel dat richting het Stadshart van Amstelveen en de A9 wil rijden kan bij de kruising Keizer Karelweg-Keizer Karelplein-Van der Hooplaan keren om daarna over de oostelijke rijbaan van de Keizer Karelweg verder te rijden in noordelijke richting.

 

De bestaande geslotenverklaring voor vrachtauto’s van de Ouderkerkerlaan westelijk deel wordt gehandhaafd.

 

De geslotenverklaring voor vrachtauto’s van de Keizer Karelweg die ten zuiden van de kruising met de Ouderkerkerlaan westelijk deel van 22.00 uur tot 06.00 uur geldt komt definitief te vervallen. Door de gewijzigde verkeersstructuur zal vrachtverkeer zowel in de tijdelijke als definitieve situatie vanaf de Rijksweg A9 bij handhaving daarvan in een fuik kunnen belanden, hetgeen verkeersgevaarlijke situaties tot gevolg kan hebben. Het alternatief via de Burgemeester Rijnderslaan is vanaf de Keizer Karelweg ten zuiden van de A9 niet meer bereikbaar. Daarnaast is de noodzaak om vrachtverkeer te weren in de avonduren en ’s nachts weggevallen, omdat vrachtverkeer door Amstelveen richting de Bloemenveiling in Aalsmeer tegenwoordig snellere alternatieven heeft en gebruikt via de Laan van Langerhuize en de verlegde provincialeweg N201.

 

De nieuwe situatie is tijdelijk en zal in een vervolgfase van de bouw nogmaals wijzigen. In de eindsituatie zal het lokale verkeer de Rijksweg A9 bovenlangs kruisen door middel van een overkapping. In deze eindsituatie zal een deel van de nu getroffen maatregelen worden gehandhaafd.

Bevoegd gezag

Verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op de wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap (artikel 18, lid 1, onder d, WVW 1994). Het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders is van toepassing. Er is ondermandaat verleend aan de juridisch adviseur verkeer van de gemeente.

 

Het besluit is overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer om advies voorgelegd aan de gemandateerde specialist van het team verkeersadvisering namens de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland.

 

De Keizer Karelweg, Burgemeester Rijnderslaan, Keizer Karelplein en Ouderkerkerlaan westelijk deel liggen binnen de bebouwde kom en zijn in beheer bij de gemeente Amstelveen. De aanpassingen op de Rijksweg A9 en van de op- en afritten van de Rijksweg A9 maken geen deel uit van dit verkeersbesluit en vallen onder de verantwoordelijkheid van het Rijk.

 

 

Tekening

Amstelveen, 12 juli 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

namens dezen,

mr. J.C.M. Otten

juridisch adviseur verkeer

Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Zo mogelijk meldt u uw e-mailadres en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Het bezwaarschrift richt u aan het College van burgemeester en wethouders van Amstelveen, t.a.v. Juridische zaken, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Digitaal bezwaar maken is ook mogelijk. Dit kan via www.amstelveen.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

 

Mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Een verzoek dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.