Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 231523ander besluit van algemene strekkingCollegebesluit aanpassen legestarief Reisdocumenten

 

Het college van De Fryske Marren

gelet op artikel 10 sub b van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021;

besluit:

vast te stellen de:

tarieven Reisdocumenten behorende bij de tarieventabel (titel 1: hoofdstuk 2) behorende bij de legesverordening 2021.

Artikel 1 Tarieven

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,55

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,45

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 50,90

1.2.7

Toeslag bezorging reisdocument of NIK

€ 15,70

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 3 Overgangsrecht

  • 1.

    Het besluit tot vaststellen van de tarieven Reisdocumenten van de gemeente De Fryske Marren, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 24 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 2 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

    Indien de datum van inwerkingtreding van deze wijziging ligt na de in artikel 2 opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde tarieven gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Aldus besloten door het college van De Fryske Marren in zijn openbare vergadering van 1 juli 2021.

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

de secretaris, D. Cazemier

de burgemeester, F. Veenstra