Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 231519omgevingsvergunningAmsterdam - Kennisgeving Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend Antonio Vivaldistraat 15 D, Amsterdam.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

Het betreft een vergunning voor het tijdelijk brandveilig gebruiken, voor een maximale periode van 5 jaar, vannoodlokalen ten behoeve van de huisvesting van Kindercampus Zuidas, op de locatie Antonio Vivaldistraat 15 D te Amsterdam

Aanvrager: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Zaaknummer:10197015

OLO-nummer: 5919387

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken digitaal ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam.In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de de gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van dit webformulier of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).