Gemeenteblad van Leiden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenGemeenteblad 2021, 230827ruimtelijk plan of omgevingsdocumentGemeente Leiden - Gecoördineerde besluitvorming LEAD

 

Burgemeester en wethouders van Leiden geven op grond van artikel 3.8 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening kennis van de vaststelling van de gecoördineerde besluitvorming LEAD. Concreet gaat het om de volgende besluiten:

- Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan LEAD, met kenmerk NL.IMRO.0546.BP00165-0301 en besluitdatum 24 juni 2021;

- Gewijzigde omgevingsvergunning Project Lead - nieuwbouw 580 appartementen en een ondersteunend programma van maximaal 600m² aan commerciële en maatschappelijke functies (activiteit Bouwen van een bouwwerk), aanlegactiviteiten binnen de zone Leiding-hoogspanning (activiteit Uitvoeren van een werk of werkzaamheden), bouwen binnen de zone Leiding-hoogspanning (activiteit Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan), kappen van 33 bomen (activiteit Vellen van een houtopstand),  aanleggen van een inrit (activiteit Maken of wijzigen van een inrit), met kenmerk Z/20/1603194 / 5102509 OLO en besluitdatum 1 juli 2021;

- Gewijzigde omgevingsvergunning Project Lead - nieuwbouw KPN schakelstation (activiteit Bouwen van een bouwwerk), met kenmerk Z/20/1603191 / 5102595 OLO en besluitdatum 1 juli 2021;

- Gewijzigd besluit hogere waarden Wet geluidhinder planinitiatief LEAD, met kenmerk D2020-071358 en besluitdatum 11 mei 2021.

 

Toelichting

Het planinitiatief LEAD bestaat uit maximaal 580 wooneenheden met ondersteunende commerciële en maatschappelijke functies. Daarmee samenhangend wordt in het plangebied voorzien in een nieuwe nutsvoorziening voor KPN.

 

Plangebied

Het plangebied omvat de opstallen van het huidige KPN-gebouw en het uitvaartcentrum Monuta en een deel gemeentegrond aan de Willem de Zwijgerlaan 179 en 181 en de stalling/overkapping aan de Nieuwe Koningstraat 343 te Leiden. Op de planlocatie zijn tevens twee woningen gelegen. Dit betreffen de woningen aan respectievelijk de Nieuwe Koningstraat 345 en de Willem de Zwijgerlaan 177.

 

Wijzigingen

Ten opzichte van de ontwerpbesluiten, zoals deze ter inzage hebben gelegen, is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Enerzijds naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, anderzijds betreft het ambtshalve wijzigingen. Deze wijzigingen zijn vermeld in de Zienswijzennota LEAD, die als bijlage bij de toelichting op het bestemmingsplan is gevoegd.

 

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan LEAD, de gewijzigde omgevingsvergunningen en het gewijzigde besluit hogere waarden kunnen vanaf vrijdag 16 juli 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021 op afspraak worden ingezien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden. U kunt voor een afspraak bellen naar 14 071 (optie 4).

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.0546.BP00165-0301). De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder zijn digitaal raadpleegbaar via www.leiden.nl/lead.

 

Beroep instellen

De beroepstermijn loopt van zaterdag 17 juli 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021. Gedurende deze beroepstermijn kan eenieder die een zienswijze heeft ingediend beroep instellen tegen de gecoördineerde besluiten. Verder staat beroep open voor belanghebbenden die geen zienswijzen hebben ingediend. De gecoördineerde besluiten worden in beroep als één besluit aangemerkt. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Op de gecoördineerde besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Inwerkingtreding

De gecoördineerde besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, alsook eenieder die een zienswijze heeft ingediend en vervolgens beroep heeft ingesteld, kunnen ook verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de gecoördineerde besluiten niet in werking voordat er op het verzoek is beslist.

 

Informatie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij het servicepunt Bouwen en Wonen, Bargelaan 190 te Leiden. Openingstijden en overige contactgegevens zijn te vinden via www.leiden.nl/contact. De gemeente Leiden is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 14 071.