Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 230639andere beschikkingGemeente Vaals - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - verbouwen van het pand naar 8 appartementen - Tentstraat 95, Vijlen

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

  • -

    De termijn, waarbinnen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het pand naar 8 appartementen op het perceel Tentstraat 95 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 257 moet worden beslist, te verlengen met maximaal 6 weken tot uiterlijk 28-08-2021.

    (besluit 06-07-2021, verzonden 07-07-2021).

Bezwaar

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen:

  • Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking

  • Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen. Deze besluiten liggen voor iedereen gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage bij het Klant Contact Centrum. Iedereen kan tegen vergoeding van de (leges)kosten een afschrift van het besluit/de besluiten krijgen.